Byggnadsanmälan

För mindre byggnader och byggnadsåtgärder räcker det med att till byggnadsinspektionen göra en anmälan minst 14 dagar före arbetet inleds.

Handlingar som behövs för byggnadsanmälan:

1. Anmälningsblankett 1 ex.
2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta. 1 ex
4. Situationsplan 2 ex.
5. Skissritning, fotografi eller motsvarande beskrivning av projektet 2 ex

Blankett

 Anmälningsblankett

Tilläggsinformation om handlingarna

Information om för vilka konstruktioner och anläggningar som skall anmälas finns i kommunens byggnadsordning (under punkt 2.2).

2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen.

4. Från situationsplan skall framgå var på tomten byggnadsåtgärden sker, samt övriga byggnaders placering (även de som eventuellt skall rivas). Ritningen skall innehålla tillräcklig information i förhållande till byggnadsprojektets omfattning. Situationsplanen bör vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Linda Myrevik-Nynäs

Ekonomisekreterare

Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205