Fyr på holme omgiven av vatten

Merituulivoimakysely

Ympäristöministeriö selvittää Itämerelle suunniteltujen merituulivoimahankkeiden nykytilaa ja mahdollisia kehityskulkuja Suomen merialueilla. Selvityksen yhtenä osana arvioidaan merituulivoimarakentamisen sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia Suomen rannikko- ja saaristoyhteisöihin. Vaikutuksilla tarkoitetaan merituulivoimahankkeiden myötä tapahtuvia muutoksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, elinympäristön käyttöön ja elämäntapaan.

Tällä kyselyllä selvitämme, miten rannikko- ja saaristoyhteisöt suhtautuvat suunniteltuihin merituulivoimahankkeisiin, ja miten ne vaikuttavat tulevaisuudessa paikallisten ihmisten elinoloihin ja elämäntapaan. Kysely on suunnattu erityisesti rannikko- ja saaristoalueiden asukkaille, loma-asukkaille, virkistyskäyttäjille ja elinkeinon harjoittajille. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään päivitettävässä Suomen merialuesuunnitelmassa (lisätietoja: https://www.merialuesuunnittelu.fi/). Merialuesuunnitelman tarkoituksena on edistää Suomen merialueiden eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön säilymistä hyvänä jatkossakin. 

Vastaamalla tähän kyselyyn annatte arvokasta paikallisten ihmisten kokemustietoa merialuesuunnitelman tueksi. Toivomme vastauksia kyselyyn viimeistään 20.12.2023.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/merituulivindkraft2023