Strategia ja visio

Träkuber med texten Vision

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  • omistajapolitiikka;
  • henkilöstöpolitiikka;
  • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Luodon kunnan strategia 2023-2035

Luoto – 365 saarta elinvoimaa

Visio: Luoto on menestyvä ja viihtyisä asuinkunta osana hyvinvoivaa seutua

Strategiset painopistealueet:

  1. Hyvinvointia läpi elämän
  2. Valmistautuneina tulevaan
  3. Tervetuloa Luotoon

Luodon kunnan strategia hyväksyttiin valtuustossa 26.6.2023 § 39 ja käsittää vuodet 2023-2035.