Valtuusto

Valtuuston tehtävät

Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Valtuusto tarkistaa toimikauden alussa kaupungin strategiset painopisteet (strategian). Strategisia painopisteitä seurataan vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa huhtikuussa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu vuosittain noin 10 kertaa.

Kunnanvaltuuston kokouskutsut lähetetään sähköisesti kaikille jäsenille sekä jokaisen puolueen kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle. Kokouskutsu julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitetaan sanomalehdissä Österbottens Tidning ja Pietarsaaren Sanomat.

Alustava kokousaikataulu keväällä 2023.

Päivämäärä
13.2.2023
17.4.2023
29.5.2023
26.6.2023

Valtuuston kokoonpano

Luodon kunnanvaltuustoon valittiin 27 jäsentä toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

Kolme poliittista puoluetta on edustettuna Luodossa:

 • Kristillisdemokraatit KD,14 paikkaa
 • Ruotsalainen Kansanpuolue RKP, 9 paikkaa
 • Sosiaalidemokraattinen puolue SDP, 4 paikkaa

Valtuuston puheenjohtajisto:

 • Peter Östman , puheenjohtaja
 • Jan-Anders Fagerhed, I varapuheenjohtaja
 • Pernilla Löfs-Grankulla, II varapuheenjohtaja

Kristillisdemokraatit
Peter Östman, pj.
Andreas Hjulfors
Robin Sundelin
Ben Enkvist
Ingegerd Enqvist
Ann-Sofie Grankulla
Sebastian Lassila
Alf Grankulla
Ina Byggmästar
Bertil Grankulla
Johannes Sundqvist
Pernilla Löfs-Grankulla, II vpj.
Jonas Björkström
Bernice Törnqvist
Ruotsalainen kansanpuolue
Anna Björkskog
Jan-Ole Haglund
Jan-Anders Fagerhed, I vpj.
Karita Nynäs
Carl-Wilhelms Stenman
Marlene Sämskar
Leif Svenfelt
Jessica Påvall
Ida Boberg
Sosiaalidemokraatit
Bernhard Bredbacka
Pia Kotanen
Andreas Kronqvist
Sten Bobacka


Johanna Holmbäck

Hallintojohtaja

Kunnankanslia, Yleinen osasto

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211