Fullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde

Fullmäktiges uppgifter

Om fullmäktiges uppgifter stadgas i kommunallagen.

Fullmäktige godkänner kommunens strategi för perioden. De strategiska tyngdpunkterna följs årligen upp i samband med upprättandet av bokslut och budget.

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs vid kommunalval i april. Fullmäktiges mandattid är fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret.

Fullmäktige fattar beslut om:

 • kommunstrategin,
 • förvaltningsstadgan,
 • budgeten och ekonomiplanen,
 • principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv,
 • de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,
 • grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten,
 • grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,
 • de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,
 • ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,
 • valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,
 • grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
 • valet av revisorer,
 • godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet samt
 • annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Fullmäktigemöten

Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

Kallelse till fullmäktiges sammanträden ges elektroniskt till alla medlemmar samt till de två första ersättarna från varje parti. Kallelsen publiceras på kommunens webbplats och annons ingår i Österbottens Tidning och Pietarsaaren Sanomat.

Preliminär mötestidtabell för fullmäktige under våren 2024:

Datum
19.2.2024
15.4.2024
10.6.2024

Fullmäktiges sammansättning

Larsmo kommunfullmäktige består av 27 medlemmar valda för tiden 1.8.2021-31.5.2025.

I Larsmo finns tre politiska partier representerade:

 • Kristdemokraterna KD,14 platser
 • Svenska Folkpartiet SFP, 9 platser
 • Socialdemokratiska partiet SDP, 4 platser

Fullmäktiges presidium består av följande ledamöter:

 • Andreas Hjulfors , ordförande
 • Jan-Anders Fagerhed, I vice ordförande
 • Bernhard Bredbacka, II vice ordförande

Kristdemokraterna (KD)
Andreas Hjulfors, ordf.
Peter Östman
Robin Sundelin
Ben Enkvist
Ingegerd Enqvist
Ann-Sofie Grankulla
Sebastian Lassila
Alf Grankulla
Ina Byggmästar
Bertil Grankulla
Johannes Sundqvist
Pernilla Löfs-Grankulla
Jonas Björkström
Bernice Törnqvist
Svenska folkpartiet (SFP)
Anna Björkskog
Jan-Ole Haglund
Jan-Anders Fagerhed, I viceordf.
Karita Nynäs
Carl-Wilhelms Stenman
Marlene Sämskar
Leif Svenfelt
Jessica Påvall
Ida Boberg
Socialdemokraterna (SDP)
Bernhard Bredbacka, II viceordförande
Pia Kotanen
Andreas Kronqvist
Sten Bobacka


Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211