Strategi och vision

Träkuber med texten Vision

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till

  • främjandet av kommuninvånarnas välfärd,
  • ordnandet och produktionen av tjänster,
  • de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter,
  • ägarpolitiken,
  • personalpolitiken,
  • kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka,
  • utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

Vision för Larsmo kommun 2023-2035

Larsmo – 365 öar livskraft

Vision: Larsmo är en framgångsrik och trivsam boendekommun i en välmående region

Strategiska tyngdpunktsområden:

  1. Välmående genom livet
  2. Rustade för framtiden
  3. Välkommen till Larsmo

Larsmo kommuns strategi godkändes av fullmäktige 26.6.2023 § 39 och omfattar åren 2023-2035.