Strategi

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till

  • främjandet av kommuninvånarnas välfärd,
  • ordnandet och produktionen av tjänster,
  • de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter,
  • ägarpolitiken,
  • personalpolitiken,
  • kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka,
  • utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

Rustade för framtiden – Larsmo kommuns strategi

Larsmo kommuns strategi godkändes av fullmäktige 14.10.2019 § 68 och omfattar åren 2019-2030.