Tukea oppimiseen ja eritystarpeet

Oppilailla, joilla on tarve koulutyön tilapäiseen tukeen, on mahdollisuus saada luokanopettajan, aineopettajan tai erityisopettajan antamaa tukiopetusta. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi kun oppilas esim. sairauden takia jää jälkeen koulutyössään.

Erityisopettaja tukee niiden oppilaiden koulunkäyntiä joilla on puhe-, luku- ja kirjoitusvaikeuksia tai muita vaikeuksia. Lisätukea tarvitsevat oppilaat voivat lääkäri- tai psykologin todistuksella siirtää erityisopetuksen pariin.

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleistä tukea antaa ensisijaisesti luokan-/aineenopettaja, tarvittaessa erityisopettaja voi antaa erityisopetusta osa-aikaisesti lyhyen ajan. Tukitoimet kirjataan ja ne näkyvät Wilmassa Tuki-osiossa.

Tehostettu tuki

Säännöllisempää tukea/tai useita samanaikaisia tukimuotoja. Tehostetun tuen piiriissä voidaan käyttää kaikkia tuen muotoja lukuun ottamatta kokopäiväistä erityisopetusta. Oppilas noudattaa yleistä opintosuunnitelmaa mutta tukea voidaan yksilöidä oppilaan tarpeen mukaan. Opettamisen perustana on oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Oppilaalla on tarve yksilöidä yksi tai useampi oppiaine, tarve selvitetään pedagogisen selvityksen avulla. Koulutustoimenjohtaja tekee päätöksen erityisestä tuesta, jonka jälkeen laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Pedagogiset asiakirjat näkyvät Wilmassa Tuki-osiosta ja päätös erityisestä tuesta osioista Hakemukset ja päätökset.