Maksut

Hand som håller i telefon med en dator framför

Varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut 1.3.2023 alkaen

Maksut koskevat varhaiskasvatukseen osallistuvia 1-6-vuotiaita lapsia.

Jotta maksu perustuisi perheen tuloihin tulee perheen huoltajat jättää tuloselvitys alla olevan linkin kautta:

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ennen/jälkeen esikoulun mikäli huoltaja on ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti. Esikoululaisen täydentävän varhaiskasvatuksen maksu määräytyy samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen muun toiminnan maksut. Esikoulu (4 h/päivä) on maksuton.

Kunnallinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy prosenttiosuutena perheen koon ja tulojen mukaan. Korkein päivähoitomaksu on 1.8.2022 alkaen 295 euroa/kk. Korkein maksu seuraavasta lapsesta on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 118 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin maksu on 28 euroa/kk.

Maksuluokat ovat seuraavat:

Enintään 60 h/kk (viikossa 1-14 h)50 % maksu
Enintään 86 h/kk (viikossa 15-20 h)60 % maksu
Enintään 115 h/kk (viikossa 21-27 h)70 % maksu
Enintään 149 h/kk (viikossa 28-34 h)85 % maksu
150 h/kk (viikossa 35 h – )100 % maksu

Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään korkeintaan 11 kalenterikuukaudeelta toimintavuoden aikana. Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. seuraavana vuotena.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perhe hakee kuukausisaldoa (=tuntia/kk) jota voidaan käyttää joustavasti viikottain perheen tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat tuntien määrään/kuukausi. Mikäli sovittu tuntisaldo ylittyy kuukauden aikana muutetaan tuntimäärä ja maksu todellisen tarpeen ja käytön mukaiseksi.

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan taulukon mukaisesti:

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko, henkilöäTuloraja 1.3.2023 €/kkBruttotuloraja alk.
28 €/kk
Maksuprosentti
23874413610,7 %
34998526010,7 %
45675593710,7 %
56353661510,7 %
67028729010,7 %

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 € alk. 1.3.2023 kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen poistomäärä. Maksu on tulo – poisto x maksuprosentti.

6000 – 4998 = 1002 x 10,7% = 107 €

Esim. kolmihenkisen perheen tulot ovat 6000 EUR/kk

Päivähoitomaksua ei peritä mikäli perheen tulot ovat tulorajaa pienemmät sekä jos maksu on alle 28 €/kk.

Varhaiskasvatusmaksu perustuu perheen tulotietoihin, jotka on jätettävä viimeistään sinä kuukautena jolloin lapsi aloittaa toiminnassa.

1.1.2020 alkaen kunnalla on mahdollista tarkistaa palkkatiedot valtakunnallisesta tulorekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta voi tarkistaa perheen tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi.

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa (1.3.2023 alkaen 262 euroa).

Päivähoitomaksun periminen

 • Lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa päivähoidosta yli kymmenen hoitopäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi muusta syystä kuin sairautensa takia on poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Tuntimaksu määräytyy varattujen ja käytettyjen hoitotuntien mukaan sinä kalenterikuukautena kun päivähoito alkaa tai päättyy.

Poikkeusjärjestelmä on käytössä kesäkuukausina kesäkuu – elokuu:

 • Maksua ei peritä mikäli lapsi on poissa koko kalenterikuukauden.

Maksu puolitetaan jos lapsi on hoidossa yhtäjaksoisesti korkeintaan puolet lapsen tavallisesta hoitopäivämäärästä/kk .

Perheen on ilmoitettava lapsen poissaolosta viimeistään 30. huhtikuuta. saadakseen alennetun kesämaksun.

Päivähoitomaksun tarkistaminen

Päivähoitomaksu tarkistetaan toimintakauden alussa (elokuussa) jätetyn tuloselvityksen mukaan. Hoitomaksu määräytyy enimmäismaksun mukaa mikäli perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja.

Jos tuloselvitystä ei anneta säädetyssä ajassa kokopäivähoidosta peritään korkein maksu eli 295 euroa/kk kun hoitotarve on 150 h/kk tai enemmän . Maksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuun alussa jolloin tuloselvitys tai vastaava on jätetty varhaiskasvatustoimelle.

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot.

Kuukausimaksun määräämiseen tarvittavat liitteet:

 • palkkalaskelma/ palkkatodistus
 • verotodistus, todistus maksetuista osingoista (yksitysyrittäjät)
 • todistus viimeksi vahvistetusta metsäverotuksesta (maa- ja metsätalousyrittäjät)
 • todistus raskaus-, vanhempain- tai päivärahasta
 • todistus joustava- ja osittainen hoitorahasta
 • elatusapu/ atustuki
 • todistus omaishoidon tuesta
 • todistus työttömyyskorvaustuesta, sairauspäivärahasta
 • todistus kuntoutusrahasta tai eläkkeestä, lapsen eläkkeestä
 • todistus vuorotteluvapaakorvauksesta
 • todistus korko-, vuokra- ja pääomatuloista
 • muut tulot

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki

Tulot, joita ei otetanhuomioon päivähoitomaksua märiteltäessä:

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki, aikuskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetus kuntotutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidon tuki

Maksu voidaan tarkistaa kesken toimintakauden, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (10 %), perhekoko muuttuu tai maksu on määrätty virheellisin perustein, edellyttäen että perheen tulotiedot on ilmoitettu. Maksua voidaan tarkistaa mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat kesken toimikauden. Mikäli hoitomaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, päivähoitomaksut voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhe voi hakea päivähoitomaksun alentamista tai perimättä jättämistä elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Muutos kuukausimaksuun tehdään tulojen tai päivähoitotarpeen muutoksiin perustuen, jos muutos on pysyvä tai kestää vähintään 2 kuukautta.

Päivähoitomaksu laskutetaan jälkikäteen. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksamattomista päivähoitomaksuista lähetetään muistutuskirje. Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston perittäviksi.

Annette Mäenpää

Palveluohjaaja

Kunnankanslia, Palveluohjaaja, Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610