Tietovaranto VARDA

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu varhaiskavatuslain mukaan kuntaa velvoittava kansallinen tietovaranto.

VARDA sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskavatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • Nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot toimipaikkaan, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • Hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • Päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • Varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot ja tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

Nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Luodon kunta siirtää tiedot Abilitan päivähoito-ohjelmasta Vardaan järjestelmäintegraation avulla viikosta 13/2019 lähtien.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta/kuntayhtymä tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Huoltajalla on syyskuusta 2020 lähtien mahdollisuus huollettavan lapsensa tietojen tarkasteluun. Huoltaja voi katsella lapsensa tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Mikäli huoltaja huomaa lapsen tiedoissa virheitä, hän saa palvelusta varhaiskasvatustoimijan yhteystiedot ja voi ottaa yhteyttä toimijaan tietojen korjaamiseksi. Oma Opintopolkuun toteutetaan myöhemmin huoltajille ja työntekijöille pääsy omiin tietoihin

Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

1.9.2020 lähtien varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan työntekijän tietoja.

Lisätietoja VARDASTA:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ 
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540


Annette Mäenpää

Palveluohjaaja

Kunnankanslia, Palveluohjaaja, Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Malin Stenman

Kasvatuksen ja koulutuksen päällikkö

Kunnankanslia, Perusopetus

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400