Avgifter

Hand som håller i telefon med en dator framför

Småbarnspedagogik, samt kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskolan

Avgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023

Avgifterna gäller barn i åldern 1-6 år som deltar i småbarnspedagogik.

För att få avgiften räknad enligt familjens inkomster ska vårdnadshavarna lämna in intyg över familjens inkomster via länken:

Barn i förskolan har rätt till kompletterande småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan. Avgiften för förskolebarn i kompletterande småbarnspedagogik beräknas enligt samma principer som övrig verksamhet i småbarnspedagogik. Förskolan (4 h/dag) är avgiftsfri och bokas inte in i Päikky.

Avgiften för kommunal småbarnspedagogik bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Maximal avgift är fr.o.m. 1.8.2022 295 EUR/mån. Högsta avgiften för följande barn är 40 % av första barnets avgift, dvs. 118 EUR/mån. För varje följande barn är avgiften 20 % av det yngsta barnets avgift. Den lägsta avgiften är 28 EUR/mån.

Avgiftsklasserna är enligt följande:

Max 60 h/mån (per vecka 1-14 h)50 % avgift
Max 86 h/mån (per vecka 15-20 h)60 % avgift
Max 115 h/mån (per vecka 21-27 h)70 % avgift
Max 149 h/mån (per vecka 28-34 h)85 % avgift
150 h/mån (per vecka 35 h – )100 % avgift

Avgiften är en fast månadsavgift som uppbärs för högst elva kalendermånader per verksamhetsår. Verksamhetsperioden börjar 1.8 och slutar 31.7 följande år.

Till familjens storlek räknas personer som lever i ett gemensamt hushåll, i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Familjen ansöker om ett månadssaldo (=h/månad) som kan användas flexibelt enligt familjens behov. Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal h/månad. Om det överenskomna timsaldot överskrids under en månad, höjs månadssaldo samt avgiften så att det motsvarar den planerade och använda tiden.

Avgiften beräknas på basen av den inkomst som överstiger den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande:

Inkomstgränser och avgiftsprocenter

Antalet personer i familjenInkomstgräns 1.3.2023 EUR/månBruttoinkomsten för den lägsta avgiften, från 28 EUR/månAvgiftsprocent
23874413610,7 %
34998526010,7 %
45675593710,7 %
56353661510,7 %
67028729010,7 %

Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande minderårigt barn med 262 euro fr.o.m. 1.3.2023.

För familjens sammanlagda bruttoinkomster görs ett avdrag enligt familjens storlek. Avgiften är inkomsten – avdrag x avgiftsprocenten.

6000- 4998= 1002 x 10,7% = 107 EUR

Ex. klientavgiften i en 3 personers familj med bruttoinkomsten 6000 EUR/mån

Om familjens inkomster är lägre än inkomstgränsen debiteras ingen avgift samt om avgiften är under 28 EUR/mån.

Familjens inkomstuppgifter behöver lämnas in för fastställande av avgift inom småbarnspedagogik, senast den månad som barnet inleder verksamheten.

Fr.o.m. 1.1.2020 har kommuner även tillgång till det nationella inkomstregistret, i praktiken betyder det att kommunen kan ta del av familjernas inkomster som meddelats till registret för fastställande av avgift inom småbarnspedagogik.

Uppbärande av avgift

 • Om barnet är borta p.g.a. sin sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs ingen avgift
 • Om barnet är frånvarande p.g.a. sin sjukdom mera än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs en halv månadsavgift
 • Om barnet är borta p.g.a. annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs en halv månadsavgift
 • Kalendermånaden när dagvården inleds eller avslutas uppbärs en timavgift enligt antalet bokade och använda timmar

Under sommarmånaderna juni – augusti används ett undantagssystem:

 • Ifall barnet är borta en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Ifall barnet är borta en hel kalendermånad samt en sammanhängande halv månad och använder hälften av de timmar man har enligt avtal uppbärs en halv månads avgift

För att få sommaravgiften nedsatt behöver familjen meddela om barnets frånvaro till enheten senast 30 april.

Justering av avgiften för småbarnspedagogik

Avgiften justeras i början av verksamhetsperioden och inkomstuppgifter begärs årligen in i augusti. Om familjen inte vill uppge sina inkomstuppgifter, fastställs avgiften till maximiavgift.

Om man inte lämnat in begärda inkomstuppgifter före tidsfristen, fastställs avgiften till maximiavgift 295 euro/månad för 150h/mån eller mer. Avgiften ändras tidigast fr.o.m. början av den månad då inkomstuppgifter eller motsvarande redogörelse har inlämnats till avdelningen för barnpedagogik.

Som inkomster beaktas barnets och med barnet i samma hushåll boende förälders eller annan vårdnadshavares samt en med denna i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande hörhållande boende persons skattepliktiga inkomster.

För att kunna fastställa er månadsavgift behöver vi:

 • lönespecifikation/löneintyg
 • skatteintyg, intyg över dividender (privatföretagare)
 • intyg över senast fastställda beskattning om skogsareal (jord- och skogsbrukare)
 • intyg över graviditets-, föräldra- eller dagpenning
 • intyg över flexibel- och partiell vårdpenning
 • intyg över stöd för närståendevård
 • intyg över arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning
 • intyg över rehabiliteringspenning, eller pension barnets pension
 • intyg över alterneringspenning
 • underhållsbidrag/underhållsstöd
 • intyg över ränte-, hyres- och kapitalinkomster
 • övriga inkomster

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.

Som inkomster beaktas inte följande vid bestämmande av avgift:

 • barnbidrag
 • vårdbidrag för barn
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalats på basis av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • fronttillägg
 • studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
 • stipendier som betalas p.g.a. studier och inte heller andra motsvarande understöd
 • ersättning för kostnaderna för familjevård
 • stöd för hemvård av barn

Om familjens storlek eller inkomster väsentligt ändras (10 %) eller om avgiften visar sig vara felaktig, justeras avgiften även mitt under en verksamhetsperiod, under förutsättning att familjens inkomstuppgifter har inlämnats. Avgiften kan justeras om giltiga författningar eller beslut ändras mitt under en verksamhetsperiod. Om beslutet angående bestämmandet av avgiften har grundat sig på felaktiga uppgifter, som har uppgivits av klienten eller dennes representant, kan avgiften korrigeras retroaktivt högst ett år.

En familj kan på ansökan beviljas nedsättning eller befrielse från avgiften på grund av utkomstmöjligheter eller vård mässig hänsyn.

Avgiften sänks/höjs vid varaktig förändring i inkomst eller dagvårdsbehov, med varaktig förändring avses mer än 2 månader.
Avgiften debiteras i efterskott och den bör erläggas senast på förfallodagen, i annat fall tillkommer förseningsränta. På obetald avgift skickas kravbrev. Om avgiften inte erläggs överförs avgifterna till en inkassobyrå.

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610