Informationsresursen VARDA

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som togs i bruk 1.1.2019, lagen inom småbarnspedagogik förpliktigar kommunen till detta. Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

VARDA kommer att innehålla uppgifter om kommuner som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken.

Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter till det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
  • datum då ansökan har lämnats in
  • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
  • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
  • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
  • form för anordnande av småbarnspedagogiken

Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Larsmo kommun överför uppgifter från Abilita dagvårdsprogram till Varda med hjälp av en systemintegration/för in uppgifter i Varda via ett användargränssnitt från och med vecka 13 2019.

Uppgifter om personalen och vårdnadshavarna sparas i Varda från och med 1.9.2019. Utbildningsstyrelsen och kommunen informerar de registrerade om införandet av personalens och vårdnadshavarnas uppgifter senast på sommaren 2019.

Från och med september 2020 har vårdnadshavarna tillgång till de uppgifter som förts in om deras barn i Varda. Tjänsten är tillgänglig via Min Studieinfo. 

Om vårdnadshavaren upptäcker felaktigheter i barnets uppgifter, kan hen med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i tjänsten vara i kontakt med aktören inom småbarnspedagogik för att få uppgifterna korrigerade. Senare kommer vårdnadshavarna och arbetstagarna också att få tillgång till sina egna uppgifter i Min Studieinfo. 

Från och med 1.9.2020 för aktörerna inom småbarnspedagogiken in uppgifter om arbetstagaren. 

 Ytterligare information om Varda via dessa länkar:

– Informationsresursen inom småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens webbplats
Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik
Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Malin Stenman

Chef för fostran och utbildning

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400