Ansökan om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Ansökan om verksamhetsunderstöd för kultur- och fritidsverksamhet

Larsmo kommun beviljar olika typer av bidrag till ideella föreningar som bedriver regelbunden verksamhet i kommunen.
Föreningen/sammanslutningen  skall vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer vilka framgår ur t.ex. föreningslagen.
För att söka bidrag krävs även att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om. Kommunen har blanketter som används vid bidragsansökan gällande kultur och fritid.
Föreningar som har verksamhet som omfattar barn och unga skall också inlämna ett handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier.

Kulturverksamhet
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar.
Stipendier kan även sökas av grupper och enskilda kulturutövare i kommunen.

Fritidsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Bidrag för köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas om under hela året. Beviljade verksamhetsbidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Sektionen för välfärdstjänster  beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år.

Bidragen gällande kultur- och fritidsverksamhet kungörs årligen att sökas i början av februari. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks.

Ansökningarna riktas till sektionen för välfärdstjänster och ansökningstiden är: 1.2-22.2.2023. Ansökningarna får gärna fyllas i elektroniskt och skickas per e-post till chefen för välfärdstjänster.

Ansökningsblanketter:

Ansökan om kulturbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag för fritidsverksamhet

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230