Kommunens organisation

två händer som håller två pusselbitar

Kommunfullmäktige, som väljs vart fjärde år, har den högsta beslutanderätten i kommunen. Kommunfullmäktige väljer medlemmarna i övriga beslutsfattande organ. Av dessa har kommunstyrelsen en central ställning, eftersom den ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Förutom de förtroendevalda har kommunen en personal, tjänsteinnehavare och arbetstagare, som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Kommundirektören är den högsta tjänsteinnehavaren i kommunen. Till tjänsteinnehavarnas uppgifter hör att bereda de ärenden som behandlas i förtroendeorganen.