Planläggning

Detaljplanskarta över larsmo centrumområde

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr planläggningen. Enligt MBL är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen medan Österbottens förbund utarbetar landskapsplaner. Enligt MBL § 31 godkänns Landskapsplanen av det högsta beslutande organet för förbundet på landskapsnivå.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224