Småbarnspedagogik

Barn med reflexvästar står vända med ryggen mot kameran och händerna sträckta i luften

Det nya verksamhetsåret inom småbarnspedagogiken inleds måndag 5.8.2024-
”För närmare information kontakta den enhet där Ni fått plats för Ert barn, alternativt servicehandledningen tfn. 044 7217 610

Larsmo kommun erbjuder mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogik och i kommunen finns ett flertal enheter. Alla barn i åldern 10 månader till 5 år har rätt till småbarnspedagogik, i daghem eller familjedagvård.

Barn som går i förskola har rätt till kompletterande småbarnspedagogik före och eller efter förskolan.

Planen för småbarnspedagogik styr verksamheten och innehållet inom småbarnspedagogiken. Larsmo kommun har en uppdaterad plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022. Varje barn får också en individuell plan för småbarnspedagogik som uppgörs i samråd med vårdnadshavarna. Innehållet och förverkligandet planeras i samråd med barnets föräldrar. I Larsmo använder vi oss av Egenvårdarmodellen inom Småbarnspedagogiken, det innebär att när ett barn börjar i verksamheten får det en egenvårdare som skolar in barnet.

Några utdrag ur vår policy, vårt styrdokument:

  • Trygghet, professionalitet, respekt, barnets egenvärde, hälsosam och hållbar livsstil är de viktigaste ledorden som ska genomsyra verksamheten och den påminner oss om att barnen står i centrum och att det är dem vi arbetar för.
  • Det huvudsakliga uppdraget för småbarnspedagogiken – att tillsammans med vårdnadshavarna främja barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande samt att främja jämlikhet, likabehandling och att stärka barnets delaktighet och aktiva deltagande i samhället.
  • Synen på lärande utgår från att barnet växer, utvecklas och lär sig genom att självt få vara aktivt samt genom att kommunicera med andra människor och den närmaste omgivningen.
  • Leken är mycket betydelsefull för lärandet hos barn i småbarnsåldern. Inom småbarnspedagogiken ska man således uppmärksamma lekens egenvärde och lekens pedagogiska betydelse för barnet.
  • Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen, där fostran, undervisning och vård bildar en helhet.
  • Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnets mångsidiga kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter och att agera på det sätt som situationen kräver. Målen för mångsidig kompetens löper som en röd tråd genom planen för småbarnspedagogik till läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Malin Stenman

Chef för fostran och utbildning

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610