Kollage med Larsmo kommuns informationskanaler samt logotyp i mitten

Var med och utveckla Larsmo kommuns informationsverksamhet

Larsmo kommun gör en kundenkät om sin informationsverksamhet. Frågorna berör informationskanalerna kommuntidningen, webbplatsen larsmo.fi, nyhetsbrevet, sociala medier (Facebook, Instagram) och Larsmo-appen. Vi vill gärna veta vad du tycker om infokanalerna och hur vi kunde utveckla dem för att förbättra servicen och informationen till våra kommuninvånare och andra användare.

Enkäten kan besvaras både på papper och digitalt. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen, så att kommunen kan satsa på rätt kanaler och utforma informationen så bra som möjligt.

Besvara enkäten via denna länk eller genom att skriva ut pappersversionen av enkäten här. Vi vill ha dina svar senast 14.1.2024. Samtidigt kan du delta i vårt lotteri där du kan vinna överraskningspris.  

Pappersversionen av enkäten med bifogat svarskuvert delas också ut till slumpmässigt utvalda larsmohushåll under december månad. Vi hoppas att ni besvarar frågorna och returnerar svarsblanketten så fort som möjligt.