Småbarnspedagogik och grundskola

Lekredskap på Holm skolas gård

Småbarnspedagogik

I Larsmo finns sex daghem; daghemmen finns i Bosund, Holm, Grev och Furuholmen.

Alla barn i åldern 10 månader – 5 år har rätt till småbarnspedagogik, i daghem eller inom familjedagvård.

Ansökan om plats till daghem görs elektroniskt och bör inlämnas fyra månader innan behovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet åtminstone två veckor innan barnet behöver en plats.


Förskola

Larsmo erbjuder lagstadgad och avgiftsfri förskoleundervisning åt alla barn året innan de börjar sin skolgång. I Larsmo blir alla barn anvisade en plats i förskolan, utgående från elevernas hemadress. Anmälan till förskolan görs via Wilma. Information skickas vanligtvis till hemmen under februari månad.


Kompletterande småbarnspedagogik

Kompletterande småbarnspedagogik ordnas i förskolorna utrymmen av sektorn för barnpedagogik.

Ansökan görs elektroniskt.

Avgiften för kompletterande småbarnspedagogiken är inkomstbaserad


Grundläggande utbildning

I Larsmo finns det fyra skolor för åk 1-6; Bosund, Holm, Näs och Risö skola. Cronhjelmskolan är kommunens enda skola för årskurserna 7-9, Cronhjelmskolan finns i Holm.

Ansökan till grundskolan görs via Wilma.

Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga skolor i Jakobstad.

Elever på andra stadiet kan fritt söka till vilket gymnasium eller vilken yrkesutbildningsenhet som helst i landet.


Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen före övergången till förskoleundervisning eller grundläggande utbildning

Alla under 18-år som är permanent bosatta i Finland är läropliktiga. När en hemkommun i Finland erhållits omfattas barn och unga av läroplikt.

Barn som får tillfälligt skydd men saknar hemkommun och är bosatta i Larsmo har rätt att delta i förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller i förberedande undervisning. Skolan och skolgemenskapen stöder barnets välbefinnande och trygga vardag.

För ukrainska barn som anländer till Finland kan ordnas undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen före övergången till förskoleundervisning eller grundläggande utbildning.


Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn

Verksamheten ordnas i skolornas/förskolornas utrymmen.

Ansökan görs elektroniskt.

Avgiften för morgon- och eftermiddagsvården för skolbarn inte är inkomstbaserad.


Wilma

I Larsmo används skoladministrationsprogrammet Wilma. Via Wilma kan vårdnadshavare ta kontakt med skola och lärare. I Wilma kan man även anmäla om frånvaro, ansöka om skolskjuts och följa upp studieprestationer.


Skolskjuts

Eleverna i åk 1-3 får gratis skolskjuts då avståndet till skolan är längre än 3 km. De som går i åk 4-9 har rätt till gratis skolskjuts då avståndet överstiger 5 km. Förskoleeleverna har rätt till gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna i åk 1-3. I skolskjutsdirektivet finns mera information om skolskjutsarna i Larsmo.

Elever på andra stadier som har skolreseväg över 7 km kan ansöka om skolresestöd från FPA, mera info fås från FPAs webbsida.

Ansökan om skolskjuts görs via Wilma.


Mera info om de olika verksamheterna finns här: