Poikkeuslupa/Suunnittelutarveratkaisu

Ennen rakennusluvan käsittelyä vaaditaan poikkeuslupa mikäli rakennussunnitelmat ovat ristiriidassa alueen voimassa olevan kaavan kanssa.

Poikkeuslupa vaaditaan myös rakennettaessa ranta-alueelle ilman vahvistettua ranta-asemakaavaa.   

Erillinen lupahakemus jätetään rakennettaessa kaavoittamattomalle alueelle, kaavoitetun alueen läheisyyteen tai muusta syystä kaavoitustarpeessa olevalle alueelle.

Hakemusasiakirjat:

1.  Hakemuslomake 1 kpl.
2.  Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 1 kpl.
3.  Otos asema-, osayleiskaava- tai ympäristökartasta 1 kpl.
4.  Asemapiirros 3 kpl.
5.  Rakennuspiirustukset tai luonnokset (voidaan jossain tapauksissa jättää pois) 1 kpl.
6.  Naapureiden kuuleminen (löytyy hakemuslomakkeesta) 1 kpl.

Poikkeuslupa sekä kaavoitustarvelupa käsitellään seuraavasti:

  • Hakemukset liitteineen jätetään rakennustarkastajalle, joka valmistelee asian.
  • Rakennustarkastaja antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle.
  • Kunnanhallitus päättää asian voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Kunta veloittaa käsittelymaksun, joka laskutetaan päätöksestä riippumatta.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Lomake

Hakemuslomake

Maksut

PäätösMaksut alkaen 1.1.2023
Myönteinen/kielteinen poikkeamispäätös 550 €
Suunnittelutarpeen harkinta (kantatilaselvitys)550 €
Luodon rantayleiskaava-alueelle rakennettavan omakotitalon myönteinen poikkeamispäätös 2 610 €
Luodon rantayleiskaava-alueelle rakennettavan omakotitalon kielteinen päätös 550 €

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224