Luonnonsuojelu

Larsmo skärgård

Luonnonsuojelualueet lisäävät paikallisen luonnon monimuotoisuutta ja suovat mahdollisuuden uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilymiselle.

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityismaalle

Maanomistaja voi tehdä hakemuksen suojelualueen perustamisesta omistamalleen maalle. ELY-keskus vahvistaa päätöksillään yksityismaille perustettavat luonnonsuojelualueet.
Lisätietoa luonnonsuojelusta: Ympäristöministeriö, luonnonsuojelualueet ja Suojelualueet (ympäristö.fi)

Natura 2000

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. 
Lisätietoa Suomen Natura 2000 -alueet (ympäristö.fi)

Luodon kunnassa on kaksi Natura 2000-aluetta:

  1. Ähtävänjoki
  2. Luodon saaristo, Skötsel- och användningsplan för Larsmo skärgård

Pohjavesialueet

Pohjavesi on maa- ja kallioperässä esiintyvää vettä, joka muodostuu kun sadevesi suotautuu maakerrosten läpi. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen.

Luodossa on Hannulan pohjavesialue luokassa on I, vedenhankintaa varten tärkeä alue.

Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueiden karttapalvelu

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231