Yleistietoa kaavoituksesta

Kaavoitusprosessi

Kaavoituspäätös

 • Kaavoitus alkaa kunnanhallituksen kaavoituspäätöksellä. Sen jälkeen kaavoitusjaosto alkaa valmistella kavaa.
 • Aluksi laaditaan Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS). Suunnitelmasta ja kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitetaan virallisella kuulutuksella.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoitushankkeen taustasta, sitä koskevista päätöksistä, kaavoitusprosessista, vaikutusten arvioinnista sekä työn alustavasta aikataulusta. Lisäksi kerrotaan tahot, joilta pyydetään lausuntoja kaavoitushankkeesta.
 • Ennen kuin kaava tulee julkisesti nähtäville osallinen voi, jos hän katsoo, että OAS on riittämätön, esittää neuvottelujen käymistä ympäristökeskuksen kanssa. Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa olennaisesti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toiminta-aluetta kaavoitus koskee.

Kaavaluonnos

 • Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 2-3 viikon ajan kaavan valmisteluvaiheessa.
 • Järjestetään yleisötilaisuus tai kuullaan asianomaisia kirjeitse. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti.

Kaavaehdotus

 • Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka pidetään nähtävillä 30 päivän ajan.
 • Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana pyydetään lausuntoja viranomaisilta ja lautakunnilta.
 • Nähtävillä olon aikana saa esittää muistutuksia kirjallisesti.
 • Nähtävillä olon jälkeen kaavoitusjaosto ottaa kantaa mahdollisiin korjauksiin. Jos kaavaehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia, kaava asetetaan uudelleen nähtäville. Muissa tapauksissa kaava annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan

Kaava tulee voimaan

 • Kunta ilmoittaa kaavaan voimaantulosta kun valitusaika on mennyt umpeen ilman että kaavasta on valitettu.

Kaavoitusasioiden käsittely

Kunnan suunnittelujaosto käsittelee ja valmistelee kaavoitukseen liittyvät asiat. Jaoston kokoonpano löytyy osiosta Hallitus ja sen jaostot.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224