Ruoppaukset ja vesirajalaitteet

brygga och sjögräs vid strand

Rantarakentamisen ruoppaus-, niitto- ja toimenpideluvat

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen mekaanista poistamista vesialueen pohjasta. Ohjeena on, että jos työhön tilataan kone, tarvitaan ruoppausilmoitus tai lupahakemus toimenpiteen koosta riippuen. Ruoppaustoimenpiteiksi katsotaan myös kivien poisto ja ruovikon poisto sekä maan muuttaminen vesialueeksi. Ilmoitusta ei tarvita, kun käytetään käsityökaluja olemassa olevien venekanavien kunnossapitoon tai järviruokon leikkaamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Luodon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rantalaitteen rakentaminen edellyttää kunnan toimenpidelupaa. Rantalaitteilla tarkoitetaan suurempia laitureita, aallonmurtajia tai muita rakenteita, jotka muuttavat rantaviivaa tai vaikuttavat siihen merkittävästi. Rantaviivaa merkittävästi muuttava rakenne voi olla esimerkiksi suurempi kiveys, joka pitää ruoppausmassat paikoillaan. Isompi laituri voi tarkoittaa, että siinä on kiinnityspaikkoja useammalle kuin yhdelle veneelle, suuremmille veneille tai muista syistä se on suuri ja tilaa vievä. Jos sää ja tuuli vaativat aallonmurtajan rakentamista, on suositeltavaa rakentaa yhdistetty laituri/aallonmurtaja ja tehdä yhteistyötä naapurin kanssa veneen kiinnittymisessä. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on kuitenkin kunnollinen ankkuripoiju.

Ruoppaukset, jossa ruoppausmassan tilavuus on enintään 500 m3:

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) ja vesialueen ja vesijättömaan omistavalle kyläyhteisölle. Rekisteröityminen on maksutonta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa lausunnon ja ilmoituksen perusteella vesilain mukaisen luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa tarvitaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Kunnassa ruoppaustöiden mahdollisuuksia ja rantajärjestelyjä koskevia rajoituksia voidaan sisällyttää suojelumääräyksiin tai Luodon kunnan voimassa oleviin suunnitelmiin.  Siksi on hyvä olla yhteydessä kuntaan ruoppauksen suunnittelun aikana.

Ennen ilmoituksen tekemistä hanke voidaan suunnitella niin, että ilmoituksen täyttäminen sujuu helposti. Ruoppausilmoitusjärjestelmä edellyttää vahvaa tunnistautumista, kuten verkkopankkitunnuksia, ja jos haluat tehdä ilmoituksen toisen henkilön puolesta, tarvitset valtakirjan. Sähköisellä  ilmoituksella voi täyttää ja liittää kaiken tarvittavan ELY-keskukselle lausunnon antamiseksi. Ilmoituksen rakenne on seuraava:

  1. Ensin täytät vastuuhenkilön tiedot, joka on yleensä kiinteistön omistaja ja ilmoittaja, mutta se voi olla myös toinen henkilö.
  2. Toisessa vaiheessa täytät sijaintitiedot, kuten kunnan ja kiinteistön merkinnän, joiden alle on piirrettävä kartalle suunniteltu ruoppaus- tai niittoalue ja paikka, johon ruoppausaines on tarkoitus sijoittaa. Jos ruopatut massat aiotaan sijoittaa jonkun toisen tontille, tarvitaan yleensä kiinteistön omistajan kirjallinen lupa, jotta riitoja ei synny myöhemmässä vaiheessa.
  3. Kolmannessa vaiheessa kuvataan hankkeen tarkoitus ja täytetään vesialueen kiinteistötunnus sekä vesialueen yhteyshenkilö (osakaskuntayhtymä). Suosittelemme, että olet ollut yhteydessä osakaskuntaan ennen ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle. Tässä vaiheessa kuvataan myös tarkemmat tiedot ruoppauksesta, kuten syvyys ennen ja jälkeen ruoppauksen sekä arvioitu ruoppausmassan määrä. Urakoitsija voi todennäköisesti auttaa ruoppausmassan määrän arvioinnissa.
  4. Neljännessä vaiheessa annetaan tietoa hankkeen etäisyydestä suojeltuihin kohteisiin, mikä voi vaikuttaa ELY-keskuksen lausuntoon.
  5. Toiseksi viimeisessä vaiheessa ilmoitukseen voidaan liittää liitteitä. Täällä voit liittää hankkeeseen kirjalliset luvat esimerkiksi osakaskunnilta, naapureilta tai sen kiinteistön omistajilta, johon aiot laskea ruoppausmassan.
  6. Viimeisessä vaiheessa hakemus jätetään.

Myös asianomaisille naapureille on tiedotettava hankkeesta. Ruoppaaja vastaa aina mahdollisista vahingoista riippumatta siitä, tarvitaanko lupaa vai ei.

ELY-keskuksen lausunto on voimassa kolme vuotta sen antamispäivästä. Lausunto sisältää myös ohjeet itse ruoppaustyön tekemiseen ja ohjeet ruoppausmassan kalkittamiseen. Jos vesirakennustyötä ei voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa, on hankkeen toteuttamiseksi tehtävä uusi ilmoitus ELY-keskukselle. On myös hyvä, jos ilmoitat kunnan ympäristötarkastajalle työn valmistuttua, jotta lopputarkastusaika voidaan varata.

Ruoppaukset, jossa ruoppausmassan tilavuus on yli 500 m³

Jos suunnitelmissa on suurempi ruoppaustyö, jossa ruoppausmassojen määrä ylittää 500 m3 tai ruoppaus, josta voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle tai kolmannen osapuolen edun vuoksi, ruoppaustöistä vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Tällöin ilmoitus on tehtävä ELY-keskuksen sijasta Aluehallintovirastoon. On harvinaista, että yksityishenkilöt ryhtyvät niin suuriin hankkeisiin, että niihin tarvittaisiin vesilain mukainen lupa aluehallinnolta. Aluehallintoviraston myöntämien lupien käsittelyaika on yleensä pidempi ja aluehallintoviraston luvat ovat maksullisia. Lisätietoja vesiluvista ja ilmoituksista saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Rantarakentamisen toimenpidelupahakemus:

Toimintalupahakemus toimitetaan sähköisesti Lupapiste.fi:n kautta kunnan rakennusvalvonnalle. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, kuten verkkopankkitunnuksia. Täytetty hakemus lähetetään kunnan rakennusvalvonnalle, joka vastaanottaa ilmoituksen ja käsittelee asian. Rakennusvalvonta auttaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä ennen hakemuksen jättämistä.

Kun olet kirjautunut sisään, käynnistät uuden hakemuksen, valitset toiminnon sijainnin kartalla ja valitset sitten vaihtoehdon:

  1. Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide.
  2. Rakennelman rakentaminen (vaja, katosrakennelma, aita, maalämpö, mainoslaite, jätevesijärjestelmä yms.).
  3. Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Ilmoitus edellyttää hallintaoikeutta (lainhuutotodistus), piirustusta suunnitellusta toimenpiteestä (asemapiirros) ja mahdollisesti naapureiden kirjallista suostumusta.

Jos rakennat omia aallonmurtajia, laitureita, laitureita jne., ne tulisi sijoittaa riittävän kauas naapurin piharajasta, yleensä vähintään 5 metriä. Laituripaikkojen tilantarvetta mitoitettaessa otetaan huomioon vain tilan omien veneiden vaatima tila.

Aallonmurtajien, laitureiden, laitureiden jne. rakentamisessa tulisi käyttää vain luonnonmateriaaleja, kuten luonnonkiveä, puuta ja vastaavia. Aallonmurtajilla ja vastaavilla rakenteilla suositellaan korkeintaan 1,2 metrin korkeutta keskimääräisestä merenpinnasta meren puolella ja 0,7 metrin korkeutta Luodonjärvellä. Yläosassa olevan rakenteen leveys ei saa ylittää 2 metriä. Jos aallonmurtajan pituus ylittää 10 metriä, pyydetään ELY-keskukselta lausunto siitä, tarvitaanko toimenpiteeseen aluehallintoviraston lupa.

Linkkejä:

Linkki  ruoppausilmoitukseen ELY-keskukselle. Valitse aluehallinnon sivuilta ”Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu -> Ruoppaus- ja niittoilmoitus”.

Linkki  osakaskuntien yhteystietoihin

Linkki toimenpidelupahakemukseen.

Lisätietoja vesiluvista ja ilmoituksista saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Luodon karttapalvelu voi olla hyötyä hanketta suunniteltaessa sekä ruoppausilmoitusta tai toimenpidelupahakemusta täytettäessä. Karttapalvelussa voi tarkastella kiinteistötunnuksia ja rajoja sekä suojelualueita.

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231