Ruoppaukset ja vesirajalaitteet

brygga och sjögräs vid strand

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta.

Vinkkinä on, että ruoppausilmoitus tai toimenpidelupa vaaditaan heti kun työn suorittaminen edellyttää koneen tilaamista, riippuen toimenpiteen laajuudesta.  Kivien siirtäminen ja kaislan poiskaivaminen sekä maa-alueen muuttaminen vesialueeksi lasketaan myös ruoppaustoimenpiteeksi. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä olemassa olevien veneväylien käsityökaluin suoritettavasta kunnossapidosta tai vesikasvillisuuden niitosta.

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen ja vesijättöjen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksuton. ELY-keskus antaa lausunnon ja ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille.

Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee yli 500 m3 suuruiset ruoppaushankkeet sekä jos ruoppaus jollain tavalla voi vahingoittaa ympäristöä tai omaisuutta tai koskettaa jonkun etua.

Asiaa koskeville naapureille on myös ilmoitettava.

Ruoppaaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista luvasta riippumatta. Kaivuutyöt tai ruoppausmassojen sijoitus toisen maa-alueelle vaatii maanomistajan suostumuksen.

Mahdollisten ruoppaustöiden ja vesirajalaitteiden rajoituksia voi löytyä kunnan suojelumääräyksistä tai Luodon kunnan voimassa olevista kaavoista. Siksi on hyvä olla yhteydessä kuntaan jo ruoppaustöiden suunnitteluvaiheessa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Luodon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan vesirajalaitteen rakentaminen vaatii kunnan myöntämän toimintaluvan.

Vesirajalaitteella tarkoitetaan suurehkoa laituria, aallonmurtajaa tai muuta vesirajaa muuttavaa tai siihen olennaisesti vaikuttavaa rakennelmaa. Rantaviivaa olennaisesti vaikuttava rakennelma voi olla suurempi kivetys, joka esimerkiksi pitää ruoppausmassat paikoillaan. Suurehkolla laiturilla voidaan tarkoittaa, että rantautumispaikkoja on useammalle kuin yhdelle veneelle, suurille veneille tai on muista syistä iso ja tilaa vievä. Vesirajaa olennaisesti muuttava rakennelma voi esim. olla suurempi kiveys. Mikäli sää edellyttää aallonmurtajan rakentamista suositellaan ensisijaisesti yhdistetyn laiturin/aallonmurtajan rakentamista ja yhteistyötä naapurin kanssa venepaikkaa koskien. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on kuitenkin kunnon ankkuripoiju.

Mikäli rakennetaan oma aallonmuraja, laituri jne. on ne sijoitettava riittävän kauas naapurin rajalta, normaalisti vähintään 5 metriä. Venepaikkojen tilatarpeen mitoituksessa huomioidaan ainoastaan oman talon veneelle/veneille vaadittava tila.

Aallonmurjtajan, laiturin jne rakentamisessa on käytettävä ainoastaan luonnonmateriaaleja kuten luonnonkivi, puu, teräs jne. Aallonmurjtajalle ja vastaavalle rakennelmalle suositellaan korkeintaan 1,2 metriä yli keskivedenkorkeuden meren puolella ja 0,7 metriä Luodonjärvellä. Rakennelman yläleveys ei saa ylittää 2 metriä.  Mikäli aallonmurtajan pituus ylittää 10 metriä pyydetään ELY-keskuksen lausunto selvittääkseen vaatiiko toimenpide Aluehallintoviraston luvan. 

Lisätietoa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Rantojen kunnostus: ympäristö.fi

Sähköinen ruoppausilmoitus:
Ruoppausilmoitus löytyy alla olevan linkin kautta seuraavasti: Ympäristöasioiden reksiteröinti- ja iloituspalvelu -> Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Vesirajalaitteen hakemuslomake löytyy rakennusvalvonnan sivuilta

Jonas Österlund

V.t. Ympäristötarkastaja (tavattavissa ma, ti, pe)

Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

jonas.osterlund@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 77231