Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten (kiviaines, sora, hiekka, savi ja ruokamulta) ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain (555/981) mukainen lupa. Maa-ainesten ottamislupa jätetään kunnalliselle ympäristölupaviranomaiselle.

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

Hakemus liitteineen jätetään Luodon kunnan ympäristönsuojelulle. Luodon kunnan teknisten palveluiden lautakunta toimii maankäyttölain mukaan lupaviranomaisena.

Luvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitellulla hakemuslomakkeella. Liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:

 • selvitys alueen maanomistuksesta
 • ottamissuunnitelma, johon sisältyy:
  • alueen nykytilan kuvaus
  • maa-aineisten ottamismenettelyn kuvaus
  • ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
  • alueen maisemointi ja jälkihoito
  • suunnitelman karttaosa
 • liitekartat (kiinteistörekisteriote, kaavaote ym.)
 • selvitys naapureiden kuulemisesta
 • selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
 • pohjavesitiedot

Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Lupahakemukset liitteineen ja ilmoitus maa-ainesten ottomääristä tulee toimittaa Raaseporin kaupungin ympäristötoimistoon.

Lisätietoja löydät ympäristöhallinnon yhteisiltä kotisivuilta.

Ilmoituslomake: Maa-ainesten ottamislupa

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231