Lomakkeet, maksut ja valvontasuunnitelma

Lomakkeet

Maksut

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu Luodon kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n nojalla kunnalle Luodon kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaan määräytyvän maksun.

Valvontasuunnitelma

Ympäristösuojelulain 168 § nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen tämän lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista.

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231