Rakennusluvat

Rakennuksen pystyttämiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen lisärakentamiseen tai kerrosalaan lukeutuvien tilojen laajentamiseen.

Rakennuslupaa edellyttävät myös uuden rakennuksen pystyttämiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset.

Täydelliset rakennuslupahakemukset on jätettävä rakennustarkastukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen rakennuslupa-asian käsittelemistä.

Rakennuslupahakemukseen littettävät asiakirjat:

1.  Hakemuslomake 1 kpl.
2.  Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 1 kpl.
3.  Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4.  Asemapiirros  2 kpl.
5.  Rakennuspiirrustukset 2 kpl.
6.  Rakennushankeilmoitus (RH 1) 1 kpl.
     Asuinhuoneistotiedot (RH 2), useamman huoneiston rakennuksille 1 kpl.
7.  Naapureiden kuuleminen 1 kpl.
8.  Vastaavan työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl.

Omakotitalot ja suuremmat hankkeeet tämän lisäksi:

9.  Arvio hankevastaavan kelpoisuudesta 1 kpl.
10. Vesi- ja viemäriverkoston liittymishakemus 1 kpl.
11. Jätevesikäsittelyilmoitus ja jätevesien käsittelysuunnitelma 2 kpl.
12. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöiden työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl.
13. Rakennuksen energiaselvitys 1 kpl.

Ja tarvittaessa tämän lisäksi seuraavat asiakirjat:

14. Suunnittelutarveratkaisupäätös (MBL 137 §) 1 kpl.
15. Tielaitoksen tieliittymälupa maan- tai paikallistieliittymälle 1 kpl.
16. Maaperäselvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 1 kpl.
17. Poikkeamislupapäätös mikäli hakemus on ristiriidassa hyväksyttyjen kaavojen tai muiden rakennusmääräysten kanssa (MBL 171 – 174 §) 1 kpl.

Ilmoitus rakennustyöstä on myös jätettävä rakennusvalvonnalle (koskee erityisesti paaluttamattomia rakennuksia).

18. Rakennusvaiheilmoitus

Lomakkeet

Rakennuslupahakemus

Rakennushankeilmoitus ja rakennushankeilmoituksen korjaus (RH1 ja RH3)

Asuinhuoneistotiedot ja huoneistotietojen korjaus (RH 2 ja RH 4)

Naapureiden kuuleminen

Vastaavan työnjohtajan lomake

Suunnittelijoiden nimeäminen

Hakemus vesihuoltolaitoksen liittyminen

Ilmoitus jätevesien käsittelystä

Rakennusvaiheilmoitus

Savupiipun ja tulisijan asennuspöytäkirja

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258