Toimenpidelupa

Toimenpidelupa haetaan rakennusluvan sijasta pienempiä korjaus- ja muutostöitä varten. 
Toimenpidelupa tarvitaan myös sellaisten rakennelmien ja laitosten joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Täydelliset hakemusasiakirjat on jätettävä rakennustarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen rakennuslupa-asian käsittelyä.

Toimenpidelupahakemukseen litettävät asiakirjat:

1. Hakemuslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- jahallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros 2 kpl.
5. Rakennuspiirrustukset 2 kpl.
6. Naapureiden kuuleminen 1 kpl.
7. Vastaavan työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl

Lomakkeet

Hakemuslomake

Naapureiden kuuleminen

Vastaavan työnjohtajan lomake

Savupiipun ja tulisijan asennuspöytäkirja

Lisätietoa asiakirjoista

Tietoa siitä, mitkä rakennelmat ja laitokset edellyttävät toimenpideluvan hakemista käy ilmi maankäyttö- ja rakennuslaista (126 §) sekä kunnan rakennusjärjestyksestä.

2. Selvityksenä siitä, että hakija omistaa rakennuspaikan tai on sen haltija,  voi olla esimerkiksi kopio lainhuudatuksesta, vuokrasopimus tai kauppakirja

3. Voimassa olevasta kaavasta sekä sen määräyksistä on saatavissa kopio rakennustarkastuksesta tai muulta henkilöltä teknisellä osastolla.

4. Asempaiirroksestä on käytävä ilmi missä kohtaa tonttia rakennustoimenpide tehdään sekä mahdollisten olemassa olevien rakennusten  sijainti (myös mahdolliset purkukohteet). Asemapiiroksesta on  käytävä ilmi tarvittava määrä tietoa suhteessa hankkeen laajuuteen. Asemapiirroksessa on oltava mitat ja suunnittelijan allekirjoitus.

5. Rakennuspiirustukset käsittävät tavallisesti pohja-, leikkaus-  ja julkisivupiirustukset. Piirustuksista on käytävä ilmi hankkeen laajuus. 

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258