Bygglov

För uppförande av byggnad behövs bygglov. Bygglov behövs även för att förstora byggnaden eller utöka de utrymmen inom manteln som räknas till våningsytan.

För reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med uppförandet av en ny byggnad, samt ändring av byggnadens användningsändamål förutsättes bygglov.

Fullständiga bygglovshandlingar bör vara inlämnade till byggnadsinspektionen senast två veckor före bygglovsärendet skall behandlas.

Handlingar som behövs för ansökan om bygglov:

1.  Ansökningsblankett 1 ex.
2.  Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3.  Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta. 1 ex.
4.  Situationsplan  2 ex.
5.  Byggnadsritningar 2 ex.
6.  Byggprojektanmälan (RH 1) 1 ex.
     Bostadslägenhetsdata (RH 2), för byggnads med flera bostäder 1 ex.
7.  Hörande av grannar 1 ex.
8.  Ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare för byggarbeten 1 ex.

Vid egnahemshus och större projekt dessutom:

9.  Bedömning av projekterarens behörighet 1 ex.
10. Ansökan om anslutning till vatten- och avloppsverk 1 ex.
11. Anmälan om avloppsvattenbehandling och plan över reningsanläggning för avloppsvattnet 2 ex.
12. Ansökan om godkännande av arbetsledare för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten 1 ex.
13. Byggnadens energiutredning 1 ex.

Och vid behov dessutom följande handlingar:

14. Avgörande som gäller planeringsbehov ( MBL 137 § ) 1 ex.
15. Vägverkets tillstånd för anslutning till lands- eller bygdeväg 1 ex.
16. Grundundersökning 1 ex.
17. Beslut angående undantag ifall ansökan strider mot godkända planer eller andra bestämmelser angående byggande (MBL 171 – 174 §) 1 ex.

Anmälan om byggnadsarbetet skall göras till byggnadsinspektionen (gäller spreciellt byggnader som inte utpålas).

Blanketter

Ansökan om rätt att påbörja arbeten

Ansökningsblankett

Bygglovsanmälning och bygglovsanmälningens korrigering (RH1 och RH3)

Bostadslägenhetsdata och korrigering av lägenhetsuppgifter (RH2 och RH4)

Hörande av grannar

Ansökan om godkännande av arbetsledare

Bedömning av projekterarens behörighet

Anslutning till vatten- och avloppsverk

Anmälan om avloppsvattenbehandling

Protokoll under byggnadstiden

Monteringsprotokoll för skorsten och eldstad

Inspektionsprotokoll

Tilläggsinformation om handlingarna

2.  Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3.  Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen.

4. Från situationsplan skall framgå var på tomten byggnadsåtgärden sker, samt övriga byggnaders placering (även de som eventuellt skall rivas). Ritningen skall innehålla  tillräcklig information i förhållande till byggnadsprojektets omfattning. Situationsplanen bör vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

5. Byggnadsritningar omfattas vanligen av plan- sektions- samt fasadritning. Från ritningarna skall entydigt framgå projektets omfattning (speciellt vid till- och ombyggnad).
Mera information om ritningarnas innehåll finns i: Finlands byggbestämmelsesamling A2

13. Byggnadens energiutredning skall uppgöras av behörig person enligt anvisningar i Finlands byggbestämmelsesamling D3

15. Vägverkets tillstånd för anslutning till lands- eller bygdeväg skall ansöks från Natur- Trafik- och  Miljöcentralen. Närmare information och blanketter finns på NTM-centralens webbsida

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258