Blanketter, avgifter och tillsynsplan

Blanketter

Taxor

Enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och avfallslagen (646/2011) tas det ut en behandlingsavgift för behandling i den kommunala miljövårdsmyndigheten av tillstånd, anmälan eller annat ärende samt för tillsyn enligt miljöskyddslagen enligt den taxa som kommunfullmäktige i Larsmo kommun har godkänt.

För tillsyn över täktverksamhet samt övriga myndighetsuppgifter är den som söker tillstånd eller utför en åtgärd med stöd av 23 § i marktäktslagen (555/1981) skyldig att betala kommunen en avgift som bestäms enligt den taxa som kommunfullmäktige i Larsmo kommun har godkänt.

Tillsynsplan

Enligt 168 § i miljöskyddslagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten göra upp en tillsynsplan för den regelbundna tillsynen inom sitt område. Målsättningen med den är att förhindra föroreningar och se till att begränsa och reparera eventuella följer av föroreningar.

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231