Naturskydd

Larsmo skärgård

Genom naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet i kommunen och ger en rad hotade arter möjlighet att hitta livsmiljöer.

Naturskydd på privat mark

En markägare kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på mark som denna äger. Närings-, Trafik- och Miljö-centralen fattar beslutet om att området ska fredas.
Mer om naturskydd Miljöministeriet, Naturskyddsområden och Skyddsområden (miljo.fi)

Natura 2000

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet. Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det finns ungefär 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 en areal på cirka fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.
Mer om Finlands Natura 2000 -områden (miljo.fi) 

I Larsmo kommun finns två Natura 2000-områden:

  1. Esse å
  2. Larsmo skärgård, Skötsel- och användningsplan för Larsmo skärgård

Grundvattenområden

Grundvatten är vatten som finns i marken och berggrunden och som bildas av att regnvatten filtreras genom jordlagren. Grundvattenområdets gräns hänvisar till det område som påverkar grundvattenförekomstens vattenkvalitet och bildning. 

I Larsmo finns Hannula grundvattenområde som är av klass I, viktigt för vattenanskaffningen.

Karttjänst över grundvattenområden på Finlands miljöcentrals webbplats

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231