Marktäktstillstånd

Marktäktstillstånd behövs för tagande av sten, grus, sand, lera och mull för borttransport, lagring eller förädling i kommersiellt syfte. Ansökan om tillstånd för marktäkt (marktäktslagen 555/981) lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Marktäktstillstånd behövs inte för täkt av marksubstanser på egen mark för vanlig husbehovsförbrukning i anslutning till boende eller jord- och skogsbruk. En anmälan om husbehovstäkt ska dock lämnas in till miljövårdsmyndigheten om man har för avsikt att ta mer än 500 fasta kubikmeter marksubstanser. Om man planerar att ta marksubstanser för husbehov på grundvattenområde ska miljövårdsmyndigheten alltid kontaktas.

Ansökan samt bilagor ska lämnas in till miljövården i Larsmo kommun. I Larsmo kommun fungerar nämnden för tekniska tjänster som tillståndsmyndighet i enlighet med marktäktslagen

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för marktäkt ansöks skriftligen på en särskild ansökningsblankett. Till blanketten bifogas följande utredningar:

 • utredning om äganderätten till området
 • täktplan, som innehåller
  • beskrivning av den nuvarande situationen i täktområdet
  • beskrivning av täktmetoderna
  • miljökonsekvenser och miljövårdsåtgärder
  • landskapsvård och eftervård
  • plankartor
 • bifogade kartor (utdrag ur fastighetsregistret, utdrag ur planen m.m.)
 • utredning om hörande av grannar
 • utredning om vägförbindelser och vägrätter
 • beskrivning av grundvattenförhållandena

I statsrådets förordning om marktäkt (926/2005) föreskrivs mer detaljerat om de uppgifter som ska ingå i tillståndsansökan och om täktplanens innehåll och struktur.

Mer information finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst: Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

Anmälningsblankett, marktäkt till husbehov: Marktäkt till husbehov

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231