Åtgärdstillstånd

För mindre reparations- och ändringsarbeten kan ansökas om åtgärdstillstånd, istället för bygglov.
Åtgärdstillstånd behövs även för att uppföra konstruktioner, anläggningar och anordningar som inte betraktas som byggnader och inte kräver normal styrning.

Fullständiga ansökningshandlingar bör vara inlämnade till byggnadsinspektionen senast två veckor före tillståndet skall behandlas.

Handlingar som behövs för ansökan om åtgärdstillstånd:

1. Ansökningsblankett 1 ex.
2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta. 1 ex
4. Situationsplan 2 ex.
5. Byggnadsritningar 2 ex
6. Hörande av grannar 1 ex.
7. Ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare för byggarbeten 1 ex.

Blanketter

Ansökningsblankett

Hörande av grannar

Ansvarig arbetsledare

Monteringsprotokoll för skorsten och eldstad

Tilläggsinformation om handlingarna

Information om för vilka konstruktioner och anläggningar som skall ansökas om åtgärdstillstånd finns i markanvändnings- och bygglagen (126§) samt kommunens byggnadsordning.

2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen.

4. Från situationsplan skall framgå var på tomten byggnadsåtgärden sker, samt övriga byggnaders placering (även de som eventuellt skall rivas). Ritningen skall innehålla tillräcklig information i förhållande till byggnadsprojektets omfattning. Situationsplanen bör vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

 5. Byggnadsritningar omfattas vanligen av plan- sektions- samt fasadritning. Från ritningarna skall entydigt framgå projektets omfattning.

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258