Muddring och strandlinjeanordningar

brygga och sjögräs vid strand

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. En fingervisning är att direkt en maskin ska beställas för arbetet så krävs en muddringsanmälan eller tillståndsansökan, beroende på storleken på åtgärden. Flyttning av stenar och bortgrävning av vass samt omändring av landområde till vattenområde räknas också som muddringsåtgärder. Anmälan behövs inte göras då man med handredskap underhåller befintliga båtrännor eller slår vass.

För en muddring där volymen av muddermassorna uppgår till högst 500 m3 ska en skriftlig anmälan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten samt en anmälan till den bys samfällighet som äger vattenområdet och tillandningarna minst 30 dygn innan arbetet påbörjas. Anmälan är avgiftsfri. NTM-centralen ger utlåtande och utifrån anmälan bedöms behov av tillstånd från fall till fall. Ett tillstånd krävs om åtgärderna kan orsaka olägenheter till exempel för naturen och fiskbestånden.

Muddringar där volymen av muddermassor uppgår till mer än 500 m³ samt muddringar som på något sätt kan medföra skador på miljön eller egendom eller berör någons intresse handhas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Berörda grannar skall även informeras om projektet.

Den som muddrar är alltid ansvarig för de skador som eventuellt uppkommer oberoende av om tillstånd behövs eller inte. Grävning eller placering av muddermassor på annans mark förutsätter markägarens tillstånd.

I kommunen kan begränsningar av möjligheterna för muddringsarbete och strandlinjeanordningar finnas i skyddsbestämmelser eller i Larsmo kommuns gällande planer.  Därför är det bra att vara i kontakt med kommunen under planeringen av muddring.

Enligt markanvändnings- och bygglagen samt Larsmo kommuns byggnadsordning kräver byggande av en strandlinjeanordning åtgärdstillstånd från kommunen.

Med strandlinjeanordning avses större kajer, vågbrytare eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den. Konstruktioner som väsentligt ändrar strandlinjen kan vara en större stensättning för att till exempel hålla muddermassor på plats. En större kaj eller brygga kan betyda att den har förtöjningsplatser för mer än en båt, för större båtar eller av andra orsaker är stor och skrymmande. Ifall väder och vind förutsätter att man kan behöva anlägga en vågbrytare rekommenderas i första hand att man bygger en kombinerad brygga/vågbrytare och samarbetar med grannen i fråga om båtplats. Den bästa lösningen för miljön är dock en ordentlig ankarboj.

I de fall man bygger egna vågbrytare, kajer, bryggor med mera bör de placeras tillräckligt långt från grannens rå, normalt minst 5 meter. Vid dimensioneringen av utrymmesbehov för båtplatser beaktas endast det utrymme som fordras för gårdens egen båt/egna båtar.

Vid byggande av vågbrytare, kajer, bryggor med mera ska användas endast naturmaterial som natursten, trä och dylikt. På vågbrytare och motsvarande konstruktioner rekommenderas en höjd på högst 1,2 meter över medelvattenståndet på havssidan och 0,7 m i Larsmosjön. Konstruktionens bredd upptill bör inte överskrida 2 meter. Ifall vågbrytarens längd överskrider 10 meter begärs utlåtande av NTM-centralen för utredning ifall åtgärden kräver tillstånd från regionförvaltningsverket.

Mera information på Miljöförvaltningens hemsida:

Länk till miljo.fi

Elektronisk anmälan för muddringsarbete:
Muddringsanmälan hittas via länken under: E-tjänst för registrering och anmälning av miljöärenden -> Anmälan om muddring och slåtter

Anmälan om muddring eller slåtter

Ansökningsblankett för strandlinjeanordning hittas under byggnadsinspektionen

Länk till åtgärdstillstånd

Jonas Österlund

T.f. Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

jonas.osterlund@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 77231