Muddring och strandlinjeanordningar

brygga och sjögräs vid strand

Muddring, slåtter och åtgärdstillstånd för strandlinjekonstruktion

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. En fingervisning är att direkt en maskin ska beställas för arbetet så krävs en muddringsanmälan eller tillståndsansökan, beroende på storleken på åtgärden. Flyttning av stenar och bortgrävning av vass samt omändring av landområde till vattenområde räknas också som muddringsåtgärder. Anmälan behövs inte göras då man med handredskap underhåller befintliga båtrännor eller slår vass.

Enligt markanvändnings- och bygglagen samt Larsmo kommuns byggnadsordning kräver byggande av en strandlinjeanordning åtgärdstillstånd från kommunen. Med strandlinjeanordning avses större kajer, vågbrytare eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den. Konstruktioner som väsentligt ändrar strandlinjen kan vara en större stensättning för att till exempel hålla muddermassor på plats. En större kaj eller brygga kan betyda att den har förtöjningsplatser för mer än en båt, för större båtar eller av andra orsaker är stor och skrymmande. Ifall väder och vind förutsätter att man kan behöva anlägga en vågbrytare rekommenderas i första hand att man bygger en kombinerad brygga/vågbrytare och samarbetar med grannen i fråga om båtplats. Den bästa lösningen för miljön är dock en ordentlig ankarboj.

För en muddring där volymen av muddermassorna uppgår till högst 500 m3

En skriftlig anmälan ska lämnas in minst 30 dygn innan arbetet påbörjas till Närings-, Trafik- och Miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten samt en anmälan till den bys samfällighet som äger vattenområdet och tillandningarna. Anmälan är avgiftsfri. NTM-centralen ger utlåtande och utifrån anmälan bedöms behov av tillstånd enligt vattenlagen från fall till fall. Ett tillstånd krävs om åtgärderna kan orsaka olägenheter till exempel för naturen och fiskbestånden. I kommunen kan begränsningar av möjligheterna för muddringsarbete och strandlinjeanordningar finnas i skyddsbestämmelser eller i Larsmo kommuns gällande planer.  Därför är det bra att vara i kontakt med kommunen under planeringen av muddring.

Före anmälan skickas in kan man planera projektet så att ifyllandet av anmälan går smidigt. Systemet för inskickandet av muddringsanmälan kräver stark autentisering, så som nätbankskoder, och ifall man vill göra anmälan för en annan person så krävs en fullmakt. Via den elektroniska anmälan kan man fylla i och bifoga allt som behövs för att NTM-centralen ska kunna ge ett utlåtande. Anmälan är uppbyggd på följande sätt:

  1. Först fyller man i uppgifter om en ansvarsperson vilken oftast är fastighetsägaren och anmälaren, men det kan även vara en annan person.
  2. I det andra steget fyller man i lägesdata som kommun och fastighetsbeteckning, under de ska man på en karta rita in det planerade muddrings- eller slåtterområdet och platsen var muddringsmassorna är tänkt att dumpas. Ifall man har tänkt placera muddringsmassorna på någon annans fastighet krävs det oftast ett skriftligt lov av fastighetsägaren, så att inte tvister uppstår i ett senare skede.
  3. I det tredje steget beskriver man syftet med projektet och fyller i vattenområdets fastighetsbeteckning och vattenområdets (delägarlagets) kontaktperson. Det rekommenderas att man har varit i kontakt med delägarlaget innan anmälan till NTM-centralen görs. I detta steg beskriver man även närmare uppgifter om muddringen så som djupet före och efter muddringen samt uppskattade mängden muddringsmassor. En entreprenör kan troligtvis hjälpa i uppskattningen av muddringsmassornas mängd.
  4. I det fjärde steget får man information om projektets avstånd till skyddsobjekt som kan inverka på utlåtandet från NTM-centralen.
  5. I det sista steget kan man bifoga bilagor till anmälan. Här kan man bifoga skriftliga lov till projektet från exempelvis delägarlaget, grannar eller ägare till fastigheten var man tänkt dumpa muddringsmassorna.
  6. I det sista steget skickas anmälan in.

Berörda grannar skall även informeras om projektet. Den som muddrar är alltid ansvarig för de skador som eventuellt uppkommer oberoende av om tillstånd behövs eller inte.

Utlåtandet från NTM-centralen är i kraft i tre år från datumet det gavs. Med utlåtandet kommer även anvisningar om hur man ska utföra själva muddringsarbetet och anvisningar för kalkning av muddringsmassorna. Ifall man inte hinner utföra vattenbyggnadsarbetet inom tre år så ska en ny anmälan göras till NTM-centralen för att få utföra projektet. Det uppskattas även ifall man meddelar kommunens miljöinspektör då arbetet har slutförts så att en tid för slutsyn kan bokas.

Muddringar där volymen av muddermassor uppgår till mer än 500 m³

Ifall man har planerat att utföra ett större muddringsarbete var muddermassornas mängd överskrider 500 m3 samt muddringar som på något sätt kan medföra skador på miljön eller egendom eller berör någons intresse handhas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Anmälan ska då skickas in till Regionförvaltningsverket i stället för NTM-centralen. Det är sällsynt att privatpersoner tar sig an projekt i sådan storlek att tillstånd enligt vattenlagen från Regionförvaltningen krävs. Tillstånd från Regionförvaltningsverket har oftast en längre behandlingstid och tillstånden därifrån är avgiftsbelagda. Mera information om vattentillstånd och anmälningar fås från Miljöförvaltningens webbtjänst.

Ansökan om åtgärdstillstånd för strandlinjekonstruktion:

Ansökan om åtgärdstillstånd skickas in elektroniskt via Lupapiste.fi till kommunens Byggnadsinspektion. Inloggning i tjänsten kräver stark autentisering, så som nätbankskoder. Den ifyllda ansökan skickas till Byggnadsinspektionen vid kommunen som får en notifikation och som sedan behandlar ärendet. Om det så behövs så kan någon på Byggnadsinspektionen hjälpa till med ifyllandet före ansökan skickas in.

Efter att man loggat in påbörjar man en ny ansökan och väljer platsen för åtgärden på kartan varefter man väljer alternativet:

  1. Byggande, rivning eller åtgärd som inverkar på landskapet.
  2. Byggande, rivning eller åtgärd som inverkar på landskapet / Byggande av konstruktion (skjul, skyddstak, inhägnad, jordvärme, reklamanordning, avloppssystem osv.).
  3. Byggande av mast, skorsten, tank, brygga eller motsvarande eller placering av annan separatinrättning (t.ex. markis, solfångare).

För anmälan behövs ett intyg över besittningsrätt (lagfart), en ritning på den planerade åtgärden (situationsplan) och eventuellt så behövs skriftligt godkännande från rågrannar.

I de fall man bygger egna vågbrytare, kajer, bryggor med mera bör de placeras tillräckligt långt från grannens rå, normalt minst 5 meter. Vid dimensioneringen av utrymmesbehov för båtplatser beaktas endast det utrymme som fordras för gårdens egen båt/egna båtar.

Vid byggande av vågbrytare, kajer, bryggor med mera ska användas endast naturmaterial som natursten, trä och dylikt. På vågbrytare och motsvarande konstruktioner rekommenderas en höjd på högst 1,2 meter över medelvattenståndet på havssidan och 0,7 m i Larsmosjön. Konstruktionens bredd upptill bör inte överskrida 2 meter. Ifall vågbrytarens längd överskrider 10 meter begärs utlåtande av NTM-centralen för utredning ifall åtgärden kräver tillstånd från regionförvaltningsverket.

Länkar:

Länk till muddringsanmälan till NTM-centralen. För muddringsanmälan ska man på regionförvaltningens webbplats välja ”E-tjänst för registrering och anmälning av miljöärenden -> Anmälan om muddring och slåtter”.

Länk till delägarlagens kontaktuppgifter

Länk till ansökan om åtgärdstillstånd.

Mera information om vattentillstånd och anmälningar fås från Miljöförvaltningens webbtjänst.

Larsmos karttjänst kan vara bra till hands då man planerar ett projekt och då man fyller i muddringsanmälan eller ansökan om åtgärdstillstånd. Via karttjänsten kan man se fastighetsbeteckningar och -gränser samt skyddade områden.