Föreningar

Larsmo har ett mycket rikt föreningsliv och inom kommunen verkar aktivt drygt 60 registrerade föreningar som tillgodoser kommuninvånarnas olika intressen.

Information om föreningarna och kontaktuppgifter till dem hittar du i vårt föreningsregister. I vårt föreningsregister hittar ni även kontaktuppgifter till enskilda väglag, delägarlag

I registret finns länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Larsmo kommun ansvarar inte för länkarnas funktion, innehållet på utomstående webbplatser eller för att personuppgifter som insamlats på dessa platser registrerats rätt eller lagligt.

Meddela alltid när förändringar sker i föreningarna, ni kan med fördel meddela förändringar genom detta formulär:

Föreningsuppgifter

Uppdatera eller anmäl nya uppgifter till kommunens föreningsregistret

Ge föreningens officiella namn

Larsmo verkar aktivt drygt 115 föreningar och grupper som tillgodoser kommuninvånarnas olika särintressen. Här nedan en del grundläggande information som berör administration av föreningsverksamhet och den lagstiftning som styr föreningsverksamheten.

Följande myndigheter listade nedan handhar olika delar av frågor vilka kan vara aktuella i föreningsverksamhet. Svar på de flesta föreningsfrågor erhålls via myndigheterna och deras informationslänkar här nedan samt från Studiecentralens stora föreningssida Föreningsresursen.

Patent- och registerstyrelsen

Via Patent- och registerstyrelsens webbplats erhålls all grundläggande information om föreningsfrågor och föreningsjuridik. Patent- och registerstyrelsen/enheten för föreningsfrågor står även till tjänst med föreningsrådgivning i juridiska frågor.

Magistraten

Magistraten är den lokala myndigheten i föreningsregisterfrågor och därifrån erhålls också alla blanketter för föreningsadministration. Vid Magistraten går det också att inlämna alla blanketter och betala uppkomna avgifter, ex vid ändringsanmälan av föreningens namntecknare vilken bör göras direkt efter föreningens årsmöte. Ändringsanmälan som har deklarativ funktion bör göras varje gång namntecknarna ändras, härigenom upprätthålles föreningens förtroende i registerärendet och säkerställer framtida funktionärers rättsskydd.

Polisen

Polisen beviljar lotteritillstånd, beviljar tillstånd för penninginsamlingar, mottar anmälan om offentlig tillställning, mottar anmälan om allmän sammankomst, godkänner ordningsvakter och informerar om behovet av examen för erhållande av ordningsvaktkort m.m.

Hälsoinspektionen

Hälsoinspektionen: Anmälan om tillfällig försäljning av livsmedel och servering utomhus görs till hälsoinspektionen som även informerar om behovet av ”hygienpass”. På livsmedelsverkets hemsida finns även utförlig information om hygienkompetens och där erhålls även all den information som krävs för avläggande av tentamen. Hygienkompetens tent kan avläggas vid ex Optima. Av hälsoskyddsmyndigheten ansöks också om tillstånd att öppna allmänt samlingsutrymme, särskild blankett finns för ansökan om ibruktagande av lokal eller ändringsanmälan. Den här anmälan bör vara utförd för lokaliteter så att försäkringsskydd och övriga ansvarsfrågor skall vara garanterade. Tillsyner och inspektioner enligt plan, länk.

Hälsoinspektionen övervakar konsumenttjänsternas säkerhet och på Konsumentverkets webbplats finns information om tjänsters- och anläggningars säkerhet samt särskilda anvisningar och guider. Se även följande informationsblad, länk.

Byggnadsinspektionen

Byggnadsinspektionen: Till kommunens byggnadsinspektion inlämnas även skild ansökan om godkännande av lokaliteter som skall användas som allmänt samlingsutrymme.

Ekorosk

Ekorosk informerar om publiktillställningars avfallshantering, se särskilt infoblad.

Räddningsverket

Räddningsverket: För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak ska arrangören göra upp en räddningsplan.

I räddningsplanen för en offentlig tillställning ska farorna och riskerna i anslutning till tillställningen utredas och bedömas. Utifrån dem bestäms säkerhetsarrangemangen under tillställningen och de olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer som ska ges den personal som ansvarar för genomförandet av tillställningen och den publik som deltar i tillställningen.

Räddningsplanen för en offentlig tillställning ska ges in till den lokala räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar.

En räddningsplan för offentliga tillställningar enligt 16 § i räddningslagen ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där

1) minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,

2) öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,

3) arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller

4) evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Om det för samma offentliga tillställning eller evenemang ska göras upp en säkerhets- eller beredskapsplan eller någon annan motsvarande plan med stöd av någon annan lag än räddningslagen eller enligt föreskrifter av en behörig myndighet, behöver ingen separat räddningsplan för den offentliga tillställningen göras upp, utan de uppgifter om innehållet i planen som anges i 16?§ 2 mom. i räddningslagen kan tas in i den andra plan som nämns ovan. Detta ska nämnas i planen.

Räddningsverket ska ge råd om utarbetandet av räddningsplaner för offentliga tillställningar. Se även guide för allmänna tillställningar.

(Räddningslag 379/2011 16 §; Statsrådets förordning om räddningsväsendet 407/2011 3§)

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för och övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkoholdrycker. Alkoholförvaltningen handhar bl.a. serveringstillstånden för alkoholdrycker, tillfälliga serveringstillstånd för tillställningar och evenemang samt tillstånd för förlängd serveringstid. Avdelningens fältinspektörer handhar även tillsynen på fältet och utför granskningar, handleder och ger råd i utvecklingen av egenkontroll. Inspektörerna kan kontaktas i frågor som berör alkoholtillsynen och övervakning av tobakslagen. Länk: alkoholtillsynen inom Valvira, här erhålls även information om nödvändigt serveringspass. Övrig info, länk.

Valvira

Valvira: Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksprodukter görs till hälsoinspektionen eller elektroniskt direkt till Valvira. Ansökan om försäljningstillstånd riktas till den kommun/hälsoskyddet där försäljningsplatsen ligger; ansökan som gäller försäljning i kommunikationsmedel riktas till sökandens hemkommun. Försäljningstillstånd behövs också för försäljningsautomater.

Tillståndsmyndigheten Valvira informerar om de lagar och förordningar gällande tobaksförbud vid allmänna tillställningar, länk. myndighetsmeddelande.

Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen elektroniskt eller skriftligt. Det rekommenderas att ansökan görs elektroniskt. En elektronisk ansökningsblankett och anvisningar för ifyllning finns på Tillstånds- och tillsynsverkets för social- och hälsovården (Valvira) webbsida (http://www.valvira.fi/).

Säkerhetsteknikcentralen Tukes

Säkerhetsteknikcentralen Tukes informerar om aktuella produktsäkerhetsfrågor och lagstiftning gällande säkerhet och är med och planerar säkerhetsgranskningar gällande ex. utrustning för friluftsändamål m.m. Kommunens produktsäkerhetstillsyn bistår med råd och riskutvärdering då olika grupper och föreningar planerar projekt som berör områden, anläggningar och utrustning som planeras vara öppna för allmänheten. Ex. alla lekparker och friluftsanläggningar bör ha en godkänd säkerhetplan och utförd riskbedömning.

Trafikverket

Trafikverket handhar tillstånd att placera ut tillfälliga vägvisare och vägkantsreklam för arrangemang. Vasa vägdistrikt/Vägmästarna har överförs till Närings-, trafik- och miljöcentralerna den 1.1.2010. ELY-centralens telefonväxel: 020 636 0030.

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen informerar och ger anvisningar om beskattning som gäller för allmännyttiga föreningar. På skatteförvaltningens webbplats finns en rad anvisningar som berör föreningsverksamhet, bl.a. nya anvisningar om beskattning av talkoarbete och förskottsuppbörd, mervärdesskatt etc.. Informationsområdet beskattning av föreningar och stiftelser på skatteverkets webbplats ger grundlig information om olika situationer där delar av föreningens inkomster beskattas, se länk. Ex. allmännyttiga föreningar är skattskyldiga för sådan reklaminkomst som avses i inkomstskattelagens 23§. Enligt 23§ är de allmännyttiga samfund som avses i 22 § skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet. Det väsentliga i dessa fall är inte hur länge reklamerna har varit synliga utan om de varit synliga under föreningens allmännyttiga evenemang eller under andra evenemang. T.ex. reklamintäkter som erhållits från reklamer som varit synliga under en allmännyttig idrottsförenings ishockey match är skattefri medan reklamintäkter som erhållits från reklamer som varit synliga under allmänhetens skridsko tid är näringsverksamhet.Ex. deklaration av inkomst från reklamskylt, länk. Västra Finland Skatteverk, enheten i Åbo, handhar numera alla frågor om föreningsbeskattning, tfn 02 521211. Se även särskilda anvisningar, länk

Skatteförvaltningen informerar och ger även direktiv om anmälan gällande skattefusk, se info

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen informerar om särskilda talkoförsäkringar och om försäkringsskydd för ansvarspersoner vilka behöver ansvarsförsäkring i sin funktion som föreningsfunktionär. Försäkringsbolagen säljer även särskilda försäkringar som täcker arrangörsansvar vid tillställningar. Se även Arbetarskyddsförvaltningens information gällande frivilligtarbete och talkoarbete och arbetarskyddslagstiftning vid talko.

Teosto och Gramex

Teosto och Gramex informerar om ersättningar vid framförande av musik vid tillställningar. Observera att flera centralorganisationer har långtidsavtal med Teosto och Gramex varför detta kan kontrolleras innan en lokalförening tecknar eget avtal. Ex. idrottsföreningarna har nationella avtal för musik vid tillställningar, se länk.

Lantmäteriverket

Lantmäteriverket upplåter geografiskt kartmaterial för ex. kartproduktion, publicering av karta i broschyr, på webbsida etc. All geografisk information som skapats av Lantmäteriverket skyddas av upphovsrättslagen. Enligt lagen krävs tillstånd för återanvändning, omarbetning, kopiering och distribution av sådant material. Enheten i Seinäjoki handhar försäljningen av tillstånd och licenser, tfn 020-690664.

Finlands byggbestämmelsesamling

Finlands byggbestämmelsesamling ger anvisningar om ex. samlingslokalers säkerhet.

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet annonserar regelbundet om olika utvecklingsstöd riktade till lokal föreningsverksamhet. Öppna ministeriets webbsida och se vilka aktuella stöd som just nu utannonseras och som kan sökas av lokala föreningar som bedriver regelbunden kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230