Elevhälsa

Elevhälsa är tjänster med låg tröskel för barn, elever och studerande som studerar i förskoleundervisning, skolor och läroanstalter.

Det primära syftet med elevhälsan är att främja de stu­derandes hälsa, välbefinnande, inlärning och delaktig­het samt att förebygga problem. Målet är att på ett så tidigt stadium som möjligt identifiera de studerandes behov av stöd och ordna stöd i rätt tid för dem som behöver det.

Varje elev i Larsmo kommun som deltar i någon av följande har rätt till elevhälsa:
En utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning såsom förskoleundervisning, grundläggan­de utbildning eller förberedande undervisning före den grundläg­gande utbildningen. 

Elevhälsan delas in i generellt inriktad och individuell elevhälsa.

Med generellt inriktad elevhälsa avses hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som riktar sig till alla elever eller grupper av elever. Mera information om skolhälsovården fås via Österbottens välfärdsområde och kontaktuppgifter till skolhälsovårdare på respektive skola fås via Wilma.

Skol- och studerandetelefonrådgivning måndag-fredag 8.00-9.00 tfn 06 786 1235

Postadress:

Österbottens välfärdsområde
Skolhälsovården
Skolhälsovårdarens namn och kommun
PB 101
65101 Vasa

Med individuellt inriktad elevhälsa avses den enskilda elevens tillgång till skolhälsovård, skolpsykolog- och kuratorstjänster samt samarbete med nätverk i form av expertgrupper.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela skolan. Eleverna ska dessutom ha rätt till individuellt inriktad elevhälsa enligt lagen om elev- och studerandevård.

Från och med 2023 genomförs elevhälsan som ett sek­torsövergripande, systematiskt samarbete mellan under­visningsväsendet och välfärdsområdet.

Den generellt inriktade elevhälsans insatser genomförs av alla aktörer i läroanstalternas vardag. Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. Personal som tillhandahåller indi­viduella elevhälsotjänster, det vill säga kuratorer och psykologer samt anställda inom skol- och studerande­hälsovården, deltar också i utvecklingen av den generellt inriktade elevhälsan som en del av sina arbetsuppgifter. I utbildningsanordnarens elevhälsoplan slås det fast åtgärder för att främja den generellt inriktade elevhälsan och tillhandahålla de stödinsatser som behövs.

Elevhälsans uppgift är att fungera som stöd för elevens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

I varje skola (F-6, 7-9) verkar ett elevhälsoteam som består av personer verksamma inom skolsamfundet: rektor, specialklasslärare, skolhälsovårdare, studiehandledare (åk 7-9), lärare, klasslärare eller klassföreståndare och om möjligt även skolpsykolog och skolkurator.

Gruppen sammanträder regelbundet för att diskutera, koordinera, utveckla samt vid behov vidta åtgärder inom ramen för elevhälsoverksamheten vid skolan.

Skolpsykologen är en del av elevhälsoteamet i Larsmo kommun.

Till skolpsykologens uppgifter hör att främja elevers välmående och skolgång samt att vara sakkunnig i frågor som berör elevernas kognitiva, psykiska och sociala utveckling.

Till skolpsykologen kan man vända sig när man önskar en utredning gällande en elevs inlärningssvårigheter eller andra svårigheter som försvårar skolgången och påverkar elevens mående negativt.

Skolpsykologen ger stödsamtal till elever med psykisk ohälsa.

Skolpsykologen handleder lärare och föräldrar kring frågor om psykisk ohälsa och svårigheter i skolan.

Till arbetsuppgifterna hör även att tillsammans med elevhälsoteamet förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologen arbetar i samarbete med andra yrkesgrupper och kan remittera vidare en elev till andra stödenheter.

Mottagning: Videvägen 4 L3, 68570 Larsmo

Åsa Björnvik

Kurator i F- åk 5

Förskolor, Grundläggande utbildning

asa.bjornvik@ovph.fi

044 72 17 416

Camilla Karlsson-Nygård

Kurator åk 6-9

Grundläggande utbildning

camilla.karlsson-nygard@ovph.fi

044 72 17 418

Josefina Öst

Handledare inom elevvården åk F-9

Förskolor, Grundläggande utbildning

josefina.ost@ovph.fi

044 72 17 458