Svenska och finska skolsektionen

Skor vid pilar på asfalt

Skolsektionernas uppgift är att ansvara för skolväsendet samt förskoleverksamheten inom respektive språkgrupp.

 1. godkänner kommunvisa läroplaner för den grundläggande utbildningen samt förskolan
 2. fastställer skolornas läsårsplaner
 3. fastställer antalet undervisningstimmar för skolorna inom ramen för det totala antalet undervisningstimmar som kommunfullmäktige fastställer
 4. beslutar om elevupptagningsområden och utrymmesanvändning
 5. beslutar om principer för bestämmande av förskole- och skolplats för eleverna i grundutbildningen
  samt beslutar att elev får, eller skall, gå i någon annan skola än den skola till vars uppsamlingsområde eleven hör
 6. beslutar om elevers inledande av skolgången vid annan tid än läroplikten förutsätter
 7. beslutar om skolplats för elev med funktionshinder inom den egna kommunen eller i annan kommuns, statens eller privat specialskola eller specialklass i enlighet med avtal som kommunstyrelsen
  uppgjort med ifrågavarande upprätthållare
 8. beslutar om avstängning av elev för högst tre månader
 9. väljer rektor för Cronhjelmskolan
 10. förordnar rektor för viss tid (4 år) och beslutar om indragning av förordnandet (rektor för åk 1-6)
 11. godkänner ändring av tjänstebenämning på lärartjänster inom den grundläggande utbildningen
 12. beslutar om elevs rätt till skolgång efter fyllda 18 år
 13. godkänner läsårets arbetstider

Kommunfullmäktige fastställer årligen anslag och principer för beviljande av skolskjutsar.
I kommunen finns följande svenskspråkiga skolor: Bosund skola och förskola, Näs skola och förskola,
Holm skola och förskola, Risö skola och förskola samt Cronhjelmskolan. Elever med finska som modersmål går i finskspråkiga skolor och förskolor i Jakobstad enligt de avtal som uppgjorts.
Skolbiblioteken i Cronhjelmskolan, Näs skola, Holm skola samt Risö skola, administreras av Larsmo
biblioteket.

Följande medlemmar är för tillfället med i svenska och finska skolsektionen:

Svenska skolsektionen

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf.Ida Boberg
Erik Björkskog, vice ordf.Stefan Byggmästar
Ina ByggmästarGörel Granholm
Herman MårdKarlis Safronovs
Jan RayJohnny Nynäs

Finska skolsektionen

OrdinarieErsättare
Tuomas Keränen, ordf.Timo Prittinen
Minna Fagerhed, viceordf.Kristiina Vikstdt
Tiina SundkvistElina Gäddnäs