Innehållet i den småbarnspedagogiska verksamheten

Värdegrunden innehåller de viktigaste ledorden inom verksamheten och den påminner oss om att barnen står i centrum och att det är dem vi arbetar för. Värdegrunden inom småbarnspedagogiken baserar sig på de allmänna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter, lagen om småbarnspedagogik och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid planeringen av den pedagogiska verksamheten i barngruppen utgår man från barnens intressen och behov, målen för de sex mångsidiga kompetensområdena samt målen för de fem lärområdena. Utvecklingen av mångsidig kompetens påverkas av verksamhetskulturen, hur lärmiljöerna används och hur barnens välbefinnande och lärande stöds. Lärområdena styr hur personalen tillsammans med barnen planerar och genomför en mångsidig och helhetsskapande pedagogisk verksamhet. Leken främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande och är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod där vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklar. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser och lärstrategier för såväl barnet som förvårdnadshavare och personal.

Barnets intressen och behov kartläggs av personalen i samarbete med vårdnadshavarna och dokumenteras i barnets plan för småbarnspedagogik. Barnets plan för småbarnspedagogik utgör således ett konkret arbetsredskap för personalen där de mål som anges lägger grunden för den pedagogiska verksamheten.