Projekt inom småbarnspedagogiken

Pågående projekt inom småbarnspedagogiken i Larsmo:

 • Övningsdaghem, Åbo Akademi – Larsmo kommun 2020-2021

Larsmo kommun och Åbo Akademi har ingått ett avtal fr.o.m. år 2020-  för att tillsammans bedriva samprojektet Övningsdaghem.

Syfte är att skapa ett övningsdaghemsnätverk. Övningsdaghemmen i kommunen förser utbildningen med praktikplatser för lärarstuderande inom småbarnspedagogik och möjliggör för deras personal att delta i handledarutbildning. På detta sätt förstärker vi tillsammans kvaliteten i utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

 • Digitala stigar i Naturen
 • Med kvalitet som mål
  • Ett projekt inom småbarnspedagogiken med systematiskt kvalitetsarbete i fokus.
  • Projektet skall bidra med att förenhetliga kommunens småbarnspedagogik till en likvärdig kvalitativ småbarnspedagogik.
  • Utvärderingen skall utvecklas och systematiseras.
  • Projektet kommer även inkludera någon form av likriktad ledningspraxis för ledarna inom småbarnspedagogiken. Detta utgående från kommunens egna styrdokument och planen för småbarnspedagogik.
  • Fortbildning och pedagogiska diskussioner ordnas i teman kring pedagogiskt kvalitetsarbete.

Avslutade projekt

 • Unik & Värdefull, Furuholmens daghem
 • Rörelseglädje

Projektet Rörelseglädje – Hållbara barn inleddes sommaren 2021. Projektet  riktar sig i första hand till barn 0-6 år, dvs. barn som deltar i småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten i kommunen. 

Projektets mål är att:

 • Inspirera barnen till en aktiv livsstil och röra på sig 2 timmar/dag
 • Skapa en motionsinriktad verksamhetskultur
 • Öka ledda fysiska aktiviteter i verksamheterna
 • Utomhusvistelse 3 tim/dag, mångsidig rörelse av varierande intensitet
 • Fortbilda och inspirera personal till att både kunna leda och uppmuntra till fysiska aktiviteter.

Vi vill:

 • skapa en aktiv och rörelserik verksamhetskultur både ute och inne
 • utveckla allsidiga rörelseförmågor och
 • väcka intresse för fysiska aktiviteter och utomhusvistelse

Projektet är finansierat att Regionförvaltningsverket och Larsmo kommun och pågår till 31.12 2022. 

Utvecklandet av goda levnadsvanor och fysisk aktivitet i tidig ålder påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande