Projekt inom småbarnspedagogiken

Pågående projekt inom småbarnspedagogiken i Larsmo:

Övningsdaghem, Åbo Akademi – Larsmo kommun 2020-

Larsmo kommun och Åbo Akademi har ingått ett avtal fr.o.m. år 2020-  för att tillsammans bedriva samprojektet Övningsdaghem.

Syfte är att skapa ett övningsdaghemsnätverk. Övningsdaghemmen i kommunen förser utbildningen med praktikplatser för lärarstuderande inom småbarnspedagogik och möjliggör för deras personal att delta i handledarutbildning. På detta sätt förstärker vi tillsammans kvaliteten i utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Regionala projektet Valssi:

Målet med projektet är att skapa effektiva, välfungerande och användarvänliga strukturer för utvärdering och utveckling av småbarnspedagogiken i Jakobstadsregionen, vilket sker genom införandet av Valssi-systemet. Valssi är utarbetat av NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering). Utvärdering av den småbarnspedagogiska verksamheten är en lagstadgad uppgift kommunen har.

Projektet ger oss behövliga resurser för att säkerställa en smidig implementering av Valssi-systemet över hela det småbarnspedagogiska fältet i regionen.

Målet är att all personal erhåller grundlig och ändamålsenlig introduktion till Valssi i enlighet med sina roller, för att säkerställa en smidig användning av plattformen

Projektet i regionen leds av två (2) projektkoordinatorer under perioden 1.8.2023 – 30.6.2024, Sofia Wik-Aappola och Sandra Särs, i Larsmo i nära kontakt med enhetsledarna för daghemmen, pedagogiska utvecklaren och chefen för småbarnspedagogik i vår kommun.

Regionalt projekt Digihjälpen:

DigiHjälpen / DigiApu – Ett regionalt projekt som främjar likvärdig digital kompetens inom småbarnspedagogiken, 2024 – 31.12.2025.

Mera info kommer senare

Regionalt projekt, Digitala stigar i naturen

Småbarnspedagogiken har som ett av sina uppdrag att stödja barnens förståelse för digitalisering.

Daghemmen Grev och Lingonskogen utvecklar verksamhetsmodeller som förenar digital kompetens, utomhuspedagogik och fysisk aktivitet. Modellerna stöder på ett konkret sätt beskrivningarna för god pedagogisk verksamhet i programmet Nylitteracitet. Ändamålsenlig digital utrustning införskaffas till enheterna och personalen ges utbildning och handledning för att utveckla nya pedagogiska verksamhetsmodeller.

Pågår 2022 – 31.12.2023

Med kvalitet som mål

Ett projekt inom småbarnspedagogiken med systematiskt kvalitetsarbete i fokus.

Projektet skall bidra med att förenhetliga kommunens småbarnspedagogik till en likvärdig kvalitativ småbarnspedagogik.

Utvärderingen skall utvecklas och systematiseras.

Projektet kommer även inkludera någon form av likriktad ledningspraxis för ledarna inom småbarnspedagogiken. Detta utgående från kommunens egna styrdokument och planen för småbarnspedagogik.

Fortbildning och pedagogiska diskussioner ordnas i teman kring pedagogiskt kvalitetsarbete.

Anette Björkvik

Pedagogisk utvecklare

Sektorn för barnpedagogik

anette.bjorkvik@larsmo.fi

044 78 77 429

Avslutade projekt

Unik & Värdefull, Furuholmens daghem

Rörelseglädje

Projektet Rörelseglädje – Hållbara barn inleddes sommaren 2021. Projektet  riktar sig i första hand till barn 0-6 år, dvs. barn som deltar i småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten i kommunen. 

Projektets mål är att:

  • Inspirera barnen till en aktiv livsstil och röra på sig 2 timmar/dag
  • Skapa en motionsinriktad verksamhetskultur
  • Öka ledda fysiska aktiviteter i verksamheterna
  • Utomhusvistelse 3 tim/dag, mångsidig rörelse av varierande intensitet
  • Fortbilda och inspirera personal till att både kunna leda och uppmuntra till fysiska aktiviteter.

Vi vill:

  • skapa en aktiv och rörelserik verksamhetskultur både ute och inne
  • utveckla allsidiga rörelseförmågor och
  • väcka intresse för fysiska aktiviteter och utomhusvistelse

Projektet är finansierat att Regionförvaltningsverket och Larsmo kommun och pågår till 31.12 2022. 

Utvecklandet av goda levnadsvanor och fysisk aktivitet i tidig ålder påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande