Planen för småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

De nationella målen för den småbarnspedagogiska verksamheten fastställs i lagen om småbarnspedagogik, målen är 10 st. Målen styr hur grunderna för planen för småbarnspedagogik, den lokala planen för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik utarbetas, genomförs och utvärderas. 

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Förskoleundervisningen är i Larsmo en del av bildningsavdelningens/skolornas verksamhet, skolans rektor är ansvarig.

Förskoleverksamheten däremot är en del av småbarnspedagogiken och förskolebarnen har ännu som 6-åringar samma rättigheter som yngre barn inom småbarnspedagogiken. Från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. De uppdaterade nationella grunderna har godkänts 2021. 

Den lokala planen för småbarnspedagogik har utarbetats regionalt i samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. En uppdaterad plan har tagits i bruk inom småbarnspedagogiken 1.8 2022.

Här finns även en förkortad version av planen för småbarnspedagogik.