Stöd för lärande och särskilda behov

Elever med behov av tillfällig hjälp med skolarbetet har möjlighet att få stödundervisning som ges av klasslärare, ämneslärare eller specialklasslärare. Detta kan vara aktuellt då eleven p.g.a. sjukdom blir efter med skolarbetet.

Elever med tal-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter stöds i sin skolgång av specialläraren. Elever som behöver ytterligare stöd kan på basen av läkar- eller psykologintyg överföras till specialundervisning.

Trestegsstödet

Allmänt stöd

Ges åt eleven i första hand av klass/ämneslärare, vid behov kan specialläraren ge specialundervisning på deltid under en kortare period. Stödåtgärder antecknas och kan ses i Wilma under fliken Stöd.

Intensifierat stöd

Mer regelbundet stöd och/eller fler stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet kan innehålla alla stödformer förutom specialundervisning på heltid. Eleven följer den allmänna läroplanen men stödet kan individualiseras enligt elevens behov. En plan för lärande ligger till grund för utformningen av undervisningen.

Särskilt stöd

Eleven har ett behov av individualisering av ett eller flera läroämnen, behovet utreds genom en pedagogisk utredning. Ett beslut om särskilt stöd tas av chefen för utbildningstjänster, varefter en individuell plan för lärande görs. De pedagogiska dokumenten syns i Wilma under fliken Stöd och beslutet om särskilt stöd syns under fliken Ansökningar och beslut i Wilma.