Avfallshantering

larsmo ekopunkt

Larsmo är delägare i Ekorosk Ab, som är ett kommunalt avfallshanteringsbolag som producerar avfallstjänster i sina medlemskommuner. Inom Ekorosks verksamhetsområde sorteras hushållsavfallet i bio- och energiavfall och placeras i skilda avfallskärl för organiserad transport till Ekorosk.  Det är obligatoriskt att ansluta sig till ordnad avfallstransport. För mottagning av återvinnbart avfall, såsom returpapper, kartong, glas, metall och batterier, står ett flertal ekopunkter till kommuninvånarnas förfogande. Farligt avfall och deponiavfall samt större partier energiavfall och återvinnbart avfall förs till den bemannade återvinningsstationen på Granvägen 3 alternativt till Pirilös avfallscentral.

För avfall från fritidsbosättningen finns områdesvisa insamlingsplatser. Avfallskärlen för fritidsbostäder är avsedda endast för köksavfall sorterat i bio- och energiavfall. Övriga typer av avfall förs till en ekopunkt eller en återvinningsstation. 

Enligt de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna är det förbjudet att göra sig av med avfall genom nedgrävning eller förbränning.  Endast obehandlat trä och rent papper får brännas i eldstäder i fastigheter. Öppen förbränning av små mängder torra kvistar, torr halm, hyggesavfall och obehandlat träavfall är tillåtet endast utanför detaljplaneområde. 

Österbottens avfallsnämnd, som är en gemensam nämnd för Ekorosks medlemskommuner, ansvarar för bosättningens avfallshantering. Till avfallsnämndens arbetsuppgifter hör bl.a. att göra upp avfallshanteringsbestämmelser och fastställa avfallstaxorna samt att behandla ansökningar som gäller avvikande tömningsintervall för avfallskärl.

Nedskräpningsärenden och övervakningen av avfallshanteringen sköts av den kommunala miljövårdsmyndigheten. 

Ekopunkter och återvinningsstationer

Jakobstad återvinningsstation:
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad
Öppet: 
Måndag kl. 8 – 20
Tisdag – Fredag kl. 8 – 18
Lördag, Söndag kl. 8 – 16

Larsmo återvinningsstation:
Granvägen 3
Öppet: Lördagar kl. 9-15:30

Larsmo Trädgårdsavfallspunkt:
Brevid återvinningsstationen, Granvägen 3
Öppet: Dagligen

Ekopunkter:
Bosund båthamn, Fallskärsvägen
Fagernäs, Marieholmsvägen 1
Vikarholmen, Sundvägen
Furuholmen, Villavägen 

Rinki-ekopunkter:
Strandis, Assarskärsvägen 1
Grill 57, Bosundvägen 57 A
Holm skola, Kackurvägen 10
Näs, Kärlekavägen 

För information om placeringen av fritidsbostädernas avfallskärl se Ekorosks webbsida.

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231