PIA-projektet – invasiva växter i Jakobstadsregionen 2022-2024

Insamlingspunkt för invasiva växter

Larsmo kommun deltar tillsammans med Jakobstadsregionens andra kommuner och städer i projekt PIA där målet är att bekämpa invasiva växter i vårt område.

Projekt PIA – Invasiva växter i Jakobstadsregionen 2022-2024

I november 2021 färdigställdes en klimatstrategi för hela Jakobstadsregionen, dvs. kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo. Regionens klimatstrategi fokuserar dels på hur växthusgasutsläppen ska minskas, men även på hur regionen ska anpassa sig till klimatförändringarna och hur den biologiska mångfalden ska ökas. I nuvarande regeringsprogrammet är det just dessa helheter som kommunerna bör fokusera på för att stävja effekterna av klimatförändringarna.

För att uppnå en hög biologisk mångfald är det av yttersta vikt att bekämpa de främmande, invasiva arterna, som finns på våra områden. I regionen finns stora bestånd av de invasiva växtarterna jättebalsamin och blomsterlupin, både på kommunernas områden, men även på mark ägd av privatpersoner, staten och olika samfund/föreningar. Även vresros, jätteloka och parkslide förekommer sporadiskt inom kommunernas områden. Utbredning av invasiva växtarter är ett hot mot biologisk mångfald i naturen. Lokalt kan viktiga arter försvinna från områden där invasiva arter är konkurrenskraftiga och breder ut sig. Ängsväxter som trivs i en mera näringsfattig jordmån är särskilt utsatta för att bli utkonkurrerade av blomsterlupinen. Arten har kvävefixerande bakterier i knölar under marken, vilka binder kväve från luften och gör marken mera näringsrik. Både jättebalsamin och lupiner blir dessutom höga och skuggar därför andra växter. Vidare påverkas även dagfjärilsfaunan lokalt eftersom fjärilarna ratar lupinen som föda. Kommunerna har skyldighet att bekämpa invasiva arter, i enlighet med
lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015).

Mål

Målet med projektet är att bekämpa invasiva växtarter inom kommunerna, med betoning på naturskyddsområden, på rekreationsområden och allmänna områden där mycket folk rör sig, samt stoppa spridningen till nya platser. Målet är att skyndsamt bekämpa områden som är värdefulla med tanke på biologisk mångfald (bl.a. naturskyddsområden, vårdbiotoper, lundar, åsar). Målet är att hitta ett fungerande arbetssätt, med kontinuerlig bekämpning och uppföljning, som kan fortsätta systematiskt från år till år. Målet är att höja kunskapsnivån och öka kommuninvånarnas, föreningars och företagens delaktighet för att göra bekämpningsarbetet effektivt.

Utförande och arbetsmetoder

Jakobstad och Larsmo har påbörjat bekämpningen av jättebalsamin och blomsterlupin de senaste åren, medan de övriga kommunerna främst fokuserat på jätteloka. Det gemensamma projektet inleds med en utredning och prioritering av områden med invasiva arter, med fokus på naturskyddsområden, rekreationsområden och områden där det rör sig mycket folk. År 2022 inleds ett samarbete mellan kommunerna för att inrikta bekämpningsåtgärderna på de prioriterade områdena. I Jakobstad och Larsmo fortsätter under år 2022 bekämpningsåtgärder på de prioriterade områdena. Från år 2023 och framåt utförs bekämpningsåtgärder i alla fem kommuner.

Arbetsmetoderna utförs i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets handlingsplaner, genom att trimma ner, dra upp eller gräva upp växtligheten. Jättebalsaminerna bekämpas flera gånger per sommar genom att dra upp enskilda exemplar, trimma ner eller plocka blomställningar. Blomsterlupiner bekämpas genom att trimma ner växtligheten innan blomning. Åtgärderna och metoderna utvecklas för bekämpning genom att effektivt planera och optimera röjning längs vägrenar inom de prioriterande områdena. Nya förekomster längs nya vägavsnitt på värdefulla områden bekämpas effektivt för att stoppa spridningen. För bekämpning av jätteloka används tillräcklig skyddsutrustning. Växtmassorna samlas upp och förs till destruktion. Parkslide bekämpas i enlighet med handlingsplanen, genom effektiv täckning. Förekomsterna och bekämpningsåtgärderna av invasiva arter förs in i vieraslaji.fi-portalen.

Bekämpningsarbetet utförs med egna insatser (projektanställda, sommarungdomar, personer från rehabiliterande arbetsverksamhet), i samarbete med lokala föreningar och kommuninvånare. Till kommuninvånarna informeras aktivt om projektet, lokala gårdstalkon ordnas och lämpliga områden hänvisas även som solo-talkoobjekt, dvs. särskilt utvalda platser där kommuninvånarna själva kan utföra bekämpningsarbete. Både invånare och företagare informeras om hanteringen av växtavfall. Containrar för växtavfall ställs ut på lämpliga platser för att underlätta insamlingen av växtavfall. Invånare och företagare uppmanas föra in observationer av invasiva arter till vieraslaji.fi-portalen.

Arbetet med bekämpningen fortsätter kontinuerligt varje sommar, tills växternas utbredning är under kontroll. En arbetsgrupp tillsätts för att koordinera arbetet under hela projektperioden. Arbetsgruppen, som har huvudansvaret över projektet, ska se till att bekämpningsarbetet och uppföljningen fungerar och fortlöper.

Uppföljning

Under projekttiden görs en handlingsplan utgående från erfarenheter från bekämpningsarbetet, för att säkerställa nyttan med uppnådda resultat. En uppföljning över hur effektiv bekämpningen har varit utförs varje efterföljande sommar för att få kontroll över de invasiva växterna. Med jämna mellanrum görs en utvärdering av de prioriterade områdena. Den under projektperioden tillsatta arbetsgruppen ansvarar för uppföljningen enligt handlingsplanen. Projektplanen och handlingsplanen uppdateras senast 2030.

PIA-projektets Facebooksidor