Miljötillstånd

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs miljötillstånd. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, pälsfarmer och fiskodling. Närmare information om verksamhet som kräver miljötillstånd hittas i miljöskyddslagen (527/2014) bilaga 1.

I miljötillståndet utfärdas bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, utsläpp och minskning av utsläpp. En förutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller någon ann betydande förorening av miljön eller risk för sådan.

Miljötillstånd för mindre verksamheter behandlas av nämnden för tekniska tjänster i Larsmo kommun, medan miljötillstånd för större enheter behandlas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV). Tillståndsmyndighet anges i miljöskyddslagen eller miljöskyddsförordningen.

Länk till blanketter och ifyllnadsanvisningar: Hur ansöker man om miljötillstånd – instruktioner och blanketter

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231