Främmande arter

invasiva växtarter vid vägren

Alla fastighetsägare eller innehavare har en skyldighet att bekämpa invasiva arter på eget markområde. Detta gäller inte däggdjur eller fåglar!

Om en invasiv främmande art som ingår i unionsförteckningen eller en invasiv främmande art av nationell betydelse förekommer på en fastighet, ska fastighetens ägare eller innehavare se till att skäliga åtgärder vidtas för att utrota eller innesluta arten, om förekomst av den invasiva främmande arten eller spridning av den kan orsaka betydande skada för den biologiska mångfalden eller medföra fara för hälsa eller säkerhet. (1709/2015) 4 §.

Med en främmande art avses en växt, ett djur eller en annan organism som människan avsiktligt eller oavsiktligt introducerar i ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art har med människans medverkan överskridit sina naturliga spridningshinder, såsom kontinenter, hav eller berg.

Med invasiva främmande arter avses arter som har konstaterats hota den biologiska mångfalden. Invasiva arter kan hota ursprungsarterna eftersom de konkurrerar med dem om samma resurser och byten, sprider sjukdomar och parasiter eller korsar sig med ursprungsarterna i naturen.

För mera information om de viktigaste arterna som finns här i Larsmo och deras bekämpning på Vieraslajit.fi och på sidan Invasiva växter.

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231