Hushållsvattnets kvalitet

Enligt det godkända kontrollprogrammet för vattenverket skall hushållsvattnet i Larsmo kontrolleras 6 gånger per år. En utvidgad undersökning utförs varje år. 

Grundvattnets kvalitet undersöks fyra gånger per år. Därtill utförs egenkontroller t.ex. hushållsvattnets pH registreras kontinuerligt. De viktigaste parametrarna som undersöks är vattnets mikrobiologiska kvalitet samt järn och manganhalter. Hushållsvattnets kvalitet i Larsmo är av god kvalitet och uppfyller alla gällande kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr. 1352/2015.

Vattnets hårdhet

Analysrapporter

Vattenanalys (omfattande) september 2022

Vattenanalysrapport mars 2024

Kim Thylin

Koncernchef

Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209