Tillstånd och lov

För att uppföra en byggnad eller utföra byggnadsåtgärder behövs tillstånd. Beroende på projektets art och omfattning kan olika typer av tillståndsförfaranden tillämpas.

För nya projekt och större ändringar skall bygglov sökas.

Åtgärdstillstånd skall sökas för mindre ändringsarbeten samt uppförande av anläggningar.

Inför rivning av en byggnad skall alltid anmälan eller ansökan om rivningslov inlämnas.

Byggandet styrs bland annat av Markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt Finlands byggbestämmelsesamling.

Tillståndsprövning sköts av miljönämnden eller byggnadsinspektören enligt vad som fastslagits i kommunens förvaltningsstadgar.

Beviljade lov och tillstånd publiceras under kommunens kungörelser.

Tilläggsinformation hittar du i följande dokument:

Kommunens byggnadsordning

Bilaga till byggnadsordningen

Finlands byggbestämmelsesamling

Markanvändnings- och bygglag

Markanvändnings- och byggförordning

Byggarens Guide

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258