Avloppsvattenbehandling

Avloppsvatten från fastigheter som är belägna utanför det kommunala avloppsnätet ska behandlas i egna fastighetsvisa avloppsreningssystem. För fastigheter som är belägna på känsliga områden, såsom grundvattenområden eller mindre än 100 meter från havet, en sjö eller ett vattendrag, ska avloppsreningssystemet vara i skick före 31 oktober 2019. Via miljöförvaltningens karttjänst kan du själv gå in och kolla om din bostads- eller fritidsfastighet är belägen på ett känsligt område. Avloppsreningssystemet i fastigheter som är belägna på känsliga områden behöver inte förnyas om

  • huset är obebott
  • bygglovet för fastigheten har beviljats 2004 eller senare
  • ingen vattenledning är dragen till fastigheten
  • samtliga som bor i huset är födda före 9.3.1943

Avloppsreningssystemet i fastigheter som inte är belägna på ett känsligt område ska sättas i skick i samband med nästa stora renovering.  För nybyggen gäller kravet på rening av avloppsvattnet genast. Reningskravet gäller för allt hushållsavloppsvatten och omfattar således både fast- och fritidsbosättning.

Det första du bör göra ifall avloppsreningssystemet på din fastighet behöver förnyas är att undersöka om det är möjligt att ansluta huset till det kommunala avloppsnätet. Nedan finns en länk till en karta över avloppsverkets verksamhetsområde. Ifall det inte är möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet är nästa steg att kontakta en planerare som gör upp en plan för det nya avloppssystemet. Följande steg är att ansöka om tillstånd hos byggnadsinspektionen. För ändringar av avloppsreningssystemet krävs åtgärdstillstånd. Vid nybyggen och omfattande renoveringar ingår avloppsplanen som en del av bygglovet.

En beskrivning av fastighetens avloppsreningssystem samt bruks- och underhållsanvisningar för systemet ska finnas på alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Beskrivningen ska förvaras på fastigheten och på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om undantag från reningskravet för fem år i taget. Villkoret för att undantag ska beviljas är att fastigheten är belägen på ett område där avloppsnätet kommer att byggas ut inom en snar framtid, mängden avloppsvatten är anmärkningsvärt liten eller kostnaderna är oskäligt höga för fastighetsägaren.

Tilläggsinformation:

Miljöförvaltningens karttjänst (endast på finska): Länk till karttjänst

Information om bland annat avloppsvattenbehandling av Finlands miljöcentral, NTM-centralerna, Meteorologiska institutet och Översvämningscentret i samarbete med expertorganisationer inom vattenbranschen: vesi.fi Avloppsvatten i glesbygden

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland, opartisk information och rådgivning om avloppsbehandling: Vesiensuojelu.fi Avloppsvattenguide

Larsmo Vatten och Avlopp Ab, avloppsverkets verksamhetsområde: Länk till karta

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231