Rivningslov eller anmälan

Ifall en byggnad skall rivas skall man alltid ansöka om tillstånd eller anmäla rivningen.

För att riva en byggnad som finns på detaljplanerat område eller är skyddad eller är del av en miljö som är skyddad eller värdefull med tanke på kulturarvet eller landskapsbilden skall tillståndsprövning behandlas. I andra fall räcker det med att rivningen anmäls minst 30 dagar innan arbetet inleds.

Handlingar som behövs för rivningstillstånd/ -anmälan:

1. Ansöknings-/ anmälningsblankett 1 ex.
2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta. 1 ex.
4. Situationsplan eller karta var byggnaden är utmärkt 2 ex.
5. Fotografi eller motsvarande av byggnaden 2 ex.
6. Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall.

Blanketter

Ansöknings-/ anmälningsblankett

Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Tilläggsinformation om handlingarna

2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser eller omgivningskarta fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen.

4. Situationsplan eller karta skall vara i lämplig skala, var det entydigt är utmärkt, vilken byggnad som skall rivas.

5. Fotografi av byggnaden som dokumentation samt identifiering av byggnaden (för eventuellt besök i samband med tillståndsprövningen).

Ifall byggnaden är skyddad och bör bevaras med tanke på dess värde för omgivningen eller kulturarv kan det behövas en noggrann undersökning av byggnadens skick och utredning om möjlighet att bevara eller riva byggnaden.

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258