Dagvatten

Regnvatten rinner ur stuprör

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. Även det dräneringsvattnet vid byggnadernas grunder som kallas täckdikesvatten är dagvatten.

Dagvattenavgiften uppbärs av invånarna för att möjliggöra en kontrollerad bortforsling av dagvattnet. Avgiften täcker kostnaderna för att avleda dagvattnet från allmänna områden såsom gatu- och parkområden samt från fastigheter. Avgifterna består bland annat av byggandet och underhållet av dagvattennätverket, dikesnätet och olika fördröjningskonstruktioner. Avgiften uppbärs av bebyggda fastigheter (tomter) enligt i bilaga anvisad beräkningssätt. Grundavgiften uppgår till 25,00 € år 2023 och 2024. Avgiften granskas årligen.

Dagvattenavgiften faktureras av Larsmo kommun (obs! Inte Larsmo Vatten och Avlopp Ab).

Dagvattenavgiftsklasser enligt kommunfullmäktiges beslut 5.10.2020 § 54

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222