Tomtpriser

Tomtpriserna på kommunens detaljplaneområden granskas årligen med ett indextal som till 30 % beaktar stegringen av konsumentprisindex, 20 % producentprisindex, 10 % byggnadskostnadsindex och 40 % förtjänstnivåindex. Förändringen av blandindexet under perioden 2022-2023 är 4,37 %.

DetaljplaneområdenTomtpris 2023
(kst 19.9.2022 § 76, 15.5.2023 § 128)
Tomtpris 2024
(kfge 25.9.2023 § 51)
Holm detaljplan, Näs detaljplan och Bosund detaljplanegnahemstomter 5,63 €/m²
affärs- och radhustomter 7,10 €/m²
egnahemstomter 5,88 €/m²
affärs- och radhustomter 7,41 €/m²
Vikarholmens södra detaljplanegnahemstomter 7,64 €/m²
affärs- och radhustomter 9,03 €/m²
egnahemstomter 7,97 €/m²
affärs- och radhustomter 9,42 €/m²
Storströmmen detaljplanAL-tomt 9,03 €/m²AL-tomt 9,42 €/m²
Industriområden
Gammelhagen och Bosund industriområdeT-tomt 3,68 €/m²
TY-tomt 7,36 €/m²
T-tomt 3,84 €/m²
TY-tomt 7,68 €/m²
Vidmossen och Holm industritomterT-tomt 3,68 €/m²
T-1-tomt 6,23 €/m²
T-tomt 3,84 €/m²
T-1-tomt 6,50 €/m²
Furholmens industriområdeTV-tomt 3,68 €/m²
TY-tomt 7,36 €/m²
TV-tomt 3,84 €/m²
TY-tomt 7,68 €/m²

På Storströmmen-, Vikarholmen utvidgning 2019, Hannula, Viken, Risöhäll, Lilla Furuholmen (nya tomter) , Murmästar, Bosund detaljplan och Nabbskata detaljplaner är tomtpriset graderat och utgångsnivån på tomtpriserna godkända av fullmäktige. Priserna justeras med samma procentsats som områdespriserna.

Tomtpriserna på Vikarholmen utvidgning 2019 och Bosund detaljplan utvidgning 2019 justeras inte 2024.

Uppdaterade priser finns under Larsmo karttjänst.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224