Landskapsplaner

Landskapsplan 2040 är den plan som är gällande just nu. En länk till kartan som omfattar de norra delarna i landskapet finns här.

Övrig kommunal planering
Som en del av den regionala planeringen har Jakobstadsregionens bebyggelse- och trafikstrukturer studerats närmare i det s.k. JASU-projektet. Planen offentliggjordes i december 2005. Det regionala samarbetet har fortsatt inom ramen av det s.k. MAL-arbetet (markanvändning, boende och trafik). Regionens gemensamma MAL-arbetsgrupp har tagit fram rapporten ”Livskavalitet 2040”, vilken uppdateras årligen. Länk till materialet finns här.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224