Byggnadstillsyn

Byggnadsinpektionen är en myndighet som har hand om rådgivning, tillståndsprövning och uppföljning vid olika slag av byggprojekt. Till uppgifterna hör även att övervaka att gällande lagar och bestämmelser efterföljs i kommunen.

Uppgifter som utförs är förutom rådgivning och tillståndsprövning även syneförättningar och att göra inspektioner på byggplatsen.

Byggnadsinspektionen samarbetar med miljöinspektören i frågor som påverkar miljön, såsom ingrepp och byggnadsåtgärder vid strandlinjen samt byggande av egna reningssystem för avloppsvatten.

Byggnadstillsynen uppbär avgift enligt fastställd taxa.

Byggnadsinspektören fattar beslut i regel 2 gånger per månad.

Kompletta bygglovshandlingar bör inlämnas i god tid innan beslutsdag (minst två veckor).

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258